Abaganisi

Abaganisi abantu abakhethwa umzali wentombazane ezogana ukuthi babheke zonke izinto ekufanele ukuthi zenziwe ukuthi zenzeke ngendlela eyiyo yini. Bangabaphathi bokudla nezinsila zomntwana kubalulekile ukuthi kube ngabantu bomndeni noma abasondelene kakhulu nalowo osuke ezogana.

Abaganisi bayehlukaniswa kubantu bonke futhi bayizethenjwa nabaphathi bodwendwe. Kudingeka ukuthi kube ngabantu abaneso elibanzi ngoba nasodwendweni noma ngemicimbi yokujabula emndenini basuke bekhona abathakathi nabacwiyi. Abaganisi yibo abashisa isikhundla sentombazane esihlahleni uma intombazana isiya esigcawini. Abaganisi yibo abaqapha abacwiyi kanye nokukhishwa kwenyama ekhaya, yibo abagqiba umswani wenkomo yomqholiso. Ziningi izinto ezonakalayo ngosuku lomshado. Kuthi uma sekuyiwa kwabanamanga, kuvele ukuthi ukudla nezinsila zomntwana zacwiywa mhla egana. Abaganisi bembatha amasholo noma ngabe ilanga likhipha inhlanzi emanzini futhi bazigqaba ngomlotha ogxotshelwe isiqunga ukuxosha imimoya emibi. Bawuxuba nomlotha wasezaleni.

Izala, indawo enkulu ehlala amadlozi ekuyaye kuthi umndeni uma wenza izinhlambuluko, zenzelwe esangweni ezaleni. Yingakho besebenzisa lomlotha ngoba banenkolelo yokuthi unabaphansi. Bagqaba ngalomlotha eziphongweni nasezihlathini, baphatha imishayelo emisha, bayitshikizise ngesizotha esigcawini, bekhulekela ukuthula nokufingqa impi engase ivele. Baphatha izimbewu zezitshalo bazihwaye esigcawini kungaba ummbila, amaswela, izintanga, amabhece namabele. Izimbewu ziwumthandazo wokwanda nokuchuma kanti futhi ziyakwazi ukufingqa impi kanye nobuhlalu obumhlophe. Uma isigcawu sigonywa ngezimbewu, abantu bayacobeka bangakufisi ukulwa kanti futhi ziwumthandazo wokukhulekela inzalo. Njengoba izimbewu ziwuphawu lokwanda naye umakoti uyokwanda abe nabantwana.

Leave a Comment