UMoses Tembe

UMoses Tembe udabuka endaweni esenyakatho neKwaZulu Natal eJozini. Wazalwa ngo-1963. Uneziqu ze-BA in Public Administration and Political Science azithola e-Unisa wabuye waphothula i-Caltex Business Management Programme e-University of Cape Town. UMnumzane Tembe waklonyeliswa nge-I nvestec Bank / Sunday Tribune Entrepreneur Award ngo-2002. UMoses Tembe usebenze njengo:

  • Secretary General and Vice President of the KZN branch of National African Federated Chamber of Commerce (NAFCOC)
  • Chief Credit Controller of KwaZulu Finance Corporation
  • President of Durban Chamber of Commerce and Industry
  • Independent Non-Executive Director and Lead Independent Director of Beige Holdings Limited
  • Founding Member of Durban Growth Coalition (Central Committee spearheading overseas development projects in Durban)
  • Director of Durban Infrastructural Development Trust (Durban Infrastructure Development Trust)
  • Non-Executive and Independent Director of Santova Logistics Limited (Santova Logistics (Pty) Ltd) (formerly Spectrum Shipping Ltd.)
  • Independent Non-executive Director of Mr. Price Group Limited

Ngokuvamile uma sicabanga ngabantu ‘ababuyisela emiphakathini yabo’ ,phecelezi –give back to their communities sicabanga ngabasebenzi bezenhlalakahle, abanakekeli, abaholi bezenkolo – futhi-ke laba bantu bonke babalulekile ekwakheni umphakathi osebenzayo futhi onakekelayo, kepha asikho lokho sivame ukucabanga ngosomabhizinisi. Kodwa emazweni afana neNingizimu Afrika, enezinga eliphakeme lokwentuleka kwemisebenzi futhi entsheni abantu abanjengoMoses Tembe ‘ababuyisela’ ngenye yezindlela ezinobuhlakani kakhulu futhi eziqhubekayo, bakha amathuba emisebenzi lapho angekho khona.

UMoses wayenguSihlalo we-KZN Growth Coalition, futhi wabamba iqhaza ekwakhiweni kweJozini Tiger Estate. Kepha ngaphezu kokuhle akuzuzile ngokudala amathuba emisebenzi kubantu bendawo edolobheni langakubo, uMoses ubuye wazibophezela ekusizeni intsha nosomabhizinisi abasafufusa kanye nokubona ukubaluleka kwemfundo.

U-Tembe wayengusihlalo we-Greater Durban Community Foundation eyenza imisebenzi yezemfundo ehlobene nezemfundo kulo lonke iTheku. Ubuye waba nguSihlalo weTheku Community Foundation inhloso yakhe ukuxhasa izinhlangano ezizinze emphakathini ngokuzisiza zenze amaphrojekthi asimeme okuhlinzeka ngemisebenzi noma ngemiholo yemali kosomabhizinisi abasafufusa nama-NPO. UnguSihlalo noMqondisi owaziwayo futhi ohlonishwayo kanye wamabhizinisi amaningi emikhakheni yokuthengisa, ukukhiqiza, impahla, ezokuvakasha, ukuthunyelwa kwemikhumbi, ezasolwandle nezobunjiniyela.