Izikhukhula zishiye omkhulu umonakalo  

Izikhukhula zidale omkhulu umonakalo esikundazweni KwaZulu Natali (KZN) ngemuva kwemvula eyithele (enile) izinsuku zilandelana. Izimvula ezinamandla bezilokhu zibikwa kepha ubungalindelekile umonakala oshiywe izikhukhula ezinamandla kulelisonto.  Sibheka kafushane isimo esinzima esifundazweni ngemuva kwezikhukhula ezinzima.

Imvula eyabikwa ukuthi izoba ngu-100% yangoMsombuluko (11 Aphreli 2022) ishiye abantu abaningi budengwane, izikhukhula zihambe nemiphefumulo yabantu, imizi, imigwaqo, izikole namabhuloho. Kwemuke ama-container agcwala imigwaqo engothelawayeka. Kwemuke imigwaqo, kwabhodloka amabhuloho, kwabhindlika imizi, eminye yahamba nezikhukhula.  Imijondolo nemizi ebiseduze nemifula ithathwe izikhukhula amasindile bakhoseliswe emahholo omphakathi.

Umongameli wezwe uMnumzane Cyril Ramaphosa uhambele izindawo ezahlukene, ezikhahlamzekile ngenxa yezikhukhula. Ngokusho kukamongameli izikhukhula zibe umthelela wokushintsha kwe-climate kepha izakhamuzi eziningi zeTheku zibona umthelela kungukungalungiswa ngendlela kwezindawo ekumele zihambise amanzi.

Umfula uMngeni udlindwane, noma kuvamile ukugcwala koMngeni uma kade lina izulu kodwa indlela obonakale ngayo, ngoLwesibili ngemuva kwemvula yangoMsombuluko, ubugcwele ngendlela emangazayo engakaze ibonakale.

Article Overview

The heavy rainfall led to devastating floods with many lives lost, houses, roads, bridges, and informal settlements washed away.  Although there were warnings of heavy rain in KZN, no one could have imagined the devastating result. The president visited certain affected area to assess the damages. Many lives were lost and people are still missing. This was the most devastating floods to happen in KZN since the 1987 floods.