Impinda yokuxoxwa komlando

Siyakwamukela encwadini osekunesikhathi eside yabhalwa, esivumela ukuthi sixoxe eyethu indaba yaseNingizimu Afrika. Ulandiswa Kabusha Umlando WaseNingizimu Afrika: Umhlahlandlela Wokuqala Womlando Ongemuva Kwamagama Emigwaqo ukhuluma ngemilando yabantu okuqanjwe ngabo amagama emigwaqo yaseNingizimu Afrika. Kuyisithombe esifushane ezimpilweni zabantu abadela inkululeko yabo futhi, ezimweni eziningi, izimpilo zabo, ukukhulula iNingizimu Afrika emaketangeni obandlululo. Yize kungelona uhlu oluphelele lwawo wonke amaqhawe omzabalazo alwela inkululeko, kodwa kuyisiqalo.

Kuze kube amabhubesi abanezazimlando zawo, izinganekwane zokuzingela ziyohlale zikhazimulisa umzingeli” (Isaga seNigerian Igbo)

Lencwadi ibhalelwe ezinye izizathu ezimbalwa. Ithuba lokufunda ngezingqalabutho zethu zomzabalazo, kanye nokubungaza abantu abasivumele inkululeko esiyijabulelayo namuhla. Kuhloswe ukuthi kube yisibani sethemba entsheni ukuze ikwazi ukubheka ngokujulile ukuthi ingobani esimweni saseNingizimu Afrika nokuthi ingaba nomthelela omuhle kanjani ekubumbeni izwe. Ukusabela kumlando wethu wamakholoni kanye nobandlululo, lencwadi ifaka isandla ekubuyiseleni umlando wethu, ukuguqula izingqondo zethu kanye nokusungula indlela yethu.

Umbhali, uKhethiwe Zulu, uyethemba ukuthi lencwadi izosebenza njengenqola kubafundi abafuna ukufunda kabanzi ngomlando wethu. Uthemba ukuthi emikhankasweni yakho yansuku zonke lapho ubiza lamagama emakhoneni emigwaqo, uzobe unolwazi olungcono ngokuthi babengobani laba. Uthemba ukuthi uzokwabelana ngayo nezingane zakho iminyaka eminingi ezayo. Incwadi iyatholakala iyatholakala kwiwebhusayithi yombhali .