Funda ngolimi lwakho, efonini yakho / Learn in your language, on your phone

isiZulu

Kubantu abayizigidi eziyizinkulungwane ezingu-1.3 ezwenikazi lase-Afrika, ucabanga ukuthi bangaki abakhuluma isiNgisi, isi-French, isi-Jalimane noma olunye ulimi lwaseYurophu njengolimi lwabo lokuqala?

Yize lezi zilimi zijwayelekile kwezamabhizinisi, ezemfundo, ezokukhangisa kanye ne-inthanethi, kungakumangaza ukwazi ukuthi u-0.5% kuphela wabantu base-Afrika abakhuluma isiNgisi njengolimi lwabo lwebele.

Kusobala kukhona ukunganakwa kwezilimi zase-Afrika. Ingakho-ke iDiji – inkundla yokufunda nge-inthanethi ngezilimi zase-Afrika – yenza lokhu. 

iDiji isanda kwethula izifundo zayo zokuqala ngolimi lwesiZulu ezigxile ekufundeni okuyisisekelo kwedijithali, kufaka phakathi indlela yokusebenzisa ikhompyutha, ukuxhumana nokusesha ku-inthanethi. Lawa amakhono abalulekile okubamba iqhaza kwi-Fourth Industrial Revolution nasezweni elisebenzisa kakhulu i-inthanethi.

English

Of the 1.3 billion people on the African continent, how many do you think speak English, French, German or another European language as their first language? 

While these languages are the common choice of business, education, advertising and the internet, it may surprise you to learn that only 0.5% of Africans speak English as their mother tongue.  

There is a clear lack of recognition of African languages. This is something that Diji – an online learning platform in African languages – aims to address.

Diji has recently launched its first Zulu language courses, which focus on basic digital literacy, including how to use a computer, and communicating and searching online. These are critical skills for participating in the Fourth Industrial Revolution and in an increasingly online world.