Uyinkokhombela

Isizwe samaZulu saziwa siphinde sihlonishwe kakhulu ngoceba kosiko lwaso. Ezinye zezindlela lesi sizwe esiqinisekisa ngazo ukuqhubeka kolimi nosiko isekuhlabeleleni.

AmaZulu ahlabelela kumnandi noma kukubi. Impela ingoma kwaZulu ivunywa kufiwe noma kujatshulwa.

Kulendatshana sigqamisa elinye lamaculo elike liculwe uma kujatshulwa kumuliswa noma kuhlonyeliswa intombazane eziphathe kahle, futhi esazimisele nokuqhubeka ukwenza njalo.

Lalela leli culo ogama lalo lithi: ‘Uyinkokhombela’.

 

Lilula nje lithi:

Uyinkokhombela

Uyinkokhombela wena

Zi ntaba zaKwaZulu,

 

Ngixolel’ dali usemncane!

Uyinkokhombela wena

Zi ntaba zaKwaZulu.

 

The above article talks about a traditional Zulu song normally performed at an umemulo and umhlonyane traditional ceremonies. The article contains a recorded vocal performance and lyrics of the song.

Leave a Comment