Usuku lokuzivocavoca koGogo ngebhola lezinyawo eAlbert Park, eThekwini

Mhlaka 12 February 2011 kwakuwusuku olungasoze lwakhohleka kalula kubantu abakhele indawo yaseAlbert Park, maphakathi nedolobha leTheku. Lapho oGogo abakhele uMasipala weTheku babephume ngobuningi babo ukuyobamba iqhaza emidlalweni ebihlelwe ngabahlali base-South Beach yokugqugquzela ukuzivocavoca kubantu abadala ikakhulukazi abesifazane. Labo ababeyingxenye yalolusuku kwakungabantu asebedla impesheni – izaguga. Ikomiti labo elakhiwe ngabantu besifazane abehlukene asebathatha umhlalaphansi emisebenzi yabo eyahlukene lafaka izicelo kosomabhizinisi bendawo ukuze lolusuku lube impumelelo. Omunye wosomabhizinisi uNkosikazi Hleziphi Mabaso, onebhizinisi lapha eThekwini wayekhona ukuzozibonela lengqophamlando yosuku olwandonsa izihlwele eziningi.

Lemidlalo ibibanjelwe e-Albert Park, eThekwini. Ibihanjelwe ngamaqembu ahlukene.

Esingabala i-Sweet Mamaz yaseZimangweni endaweni yaseNanda, i-Golden Girls yaseMlazi, i-South Beach kanye neOld Golden yakwa J & K eMlazi. Kwabaphumelele singabala iSouth Beach ehlule i-Golden Girls ngamathathu kwelilodwa neOld Golden yashaya iSweet Mamaz. Abaqeqeshi beqembu laseSouth Beach oMnumzane S’busiso Mthethwa kanye noSiyabonga Xaba bathi kuyabathokozisa ukuthi basebenzisane ngalomsebenzi kuningi asebekufundile njengabantu abadala ngaphandle kokuthi bayaqeqeshana ngalomsebenzi noma sebenezinkinga bayakwazi ukuthi bazikhulume nabo babaluleke njengabazali.

Bekugcwele enkundleni kukhona noMfundisi uDube webandla e-Ethekwini Community Church obezobongela abanye boGogo abakhonza ebandleni lakhe nabantu abasha ukuzobongela oGogo ngosuku lwabo babagqugquzele ukuthi baqhubeke nokwenza lokhu.

English Summary – Old Citizens Sport Day in Albert Park, Durban

On the 11th of February 2011 at Albert Park, Durban there was a soccer tournament to encourage old citizens (women) to exercise in order to keep healthy. The tournament was organised by the South Beach Soccer team. They invited different teams from other areas surrounding eThekwini Municipality. Business people around the area gave donations in order for the day to be a success and Mrs Hleziphi Mabaso graced the tournament with her presents. To mention few of the teams present were: Sweet Mamaz of eZimangweni, Golden Girls of Umlazi, South Beach and Old Golden of J&K Umlazi. The winners of the tournament was South Beach team they won by 3 – 1 against Golden Girls. The South Beach coaches S’busiso Mthethwa and Siyabonga Xaba said that they are very happy to be working with old people their relationship have developed in such a way that even if they have personal problems they share with them and they give them advice. Spectators included Pastor Vusi Dube of eThekwini Community Church and a lot of young people who were giving support and encouraging the old ladies to keep up with the good work and that they were a good example to the young people who are using their time in doing wrong things.

By Nelisiwe Hlongwane

Leave a Comment