USolwazi Keorapetse William Kgositsile

Usolwazi Keorapetse William Kgositsile, owaziwa ngelika Bra Willie wazalwa ngomhlaka-19 Septhemba 1938, wayeyimbongi yase Ningizimu Afrika, emgumTswana (South African Tswana poet) , intatheli nesishoshovu sezepolitiki. Ilungu elinethonya le-African National Congress ngeminyaka yama-1960 kanye nayo-1970, wagcotshwa njengoMhlonishwa Wezimbongi Zikazwelonke waseNingizimu Afrika ngo-2006. UKgositsile waklonyeliswa njengowathola umklomelo ngo-2006, ngemuva kokushona kukaMazisi Kunene. Naphezu komsebenzi omude futhi onomdlandla kwezobuciko, uKgositsile mhlawumbe wayengaziwa kakhulu ezweni lakubo njengoba kwakufanele ngabe – njengelungu le-ANC kanye nesishoshovu sezepolitiki esasisebenzisa umsebenzi waso ukukhuluma ngokungalingani okukhona wobandlululo, izinkondlo zikaKgositsile zazingavunyelwe ngaphansi kombuso owedlule.

Kgositsile was forced to leave South Africa in 1961 and spent the following three decades in exile, with his time split between the United States, Tanzania, Kenya, Botswana and Zambia, where he worked as a lecturer. His years spent living in America had a big influence on his work, and Kgositsile is credited with bridging the divide between African poetry and Black poetry in the United States. In a 1972 interview with a journal of black literature, Callaloo, Kgositsile spoke of having left South Africa:

UKgositsile waphoqeleka ukuba ashiye iNingizimu Afrika ngo-1961 futhi wasebenzisa iminyaka engamashumi amathathu eyalandela ekudingisweni, isikhathi sakhe sahlukaniswa phakathi kwe-United States, Tanzania, Kenya, Botswana ne-Zambia, lapho ayesebenza khona njengomfundisi. Iminyaka yakhe ayichitha ehlala eMelika yaba nomthelela omkhulu emsebenzini wakhe, kanti uKgositsile waziwa ngokuvala uqhekeko phakathi kwezinkondlo zase-Afrika nezinkondlo zabamnyama e-United States. Engxoxweni ayenze nango-1972 ye-journal of black literature , u-Callaloo, uKgositsile wakhuluma ngokushiya iNingizimu Afrika:

Ukwamukela kwami ​​indawo engikuyo akuzange kusule umlando enginawo nge-Afrika ezwenikazi. Izwekazi i-Afrika kanye ne-Afrika eMelika ikhona kuhlangene nomsebenzi wami ”

UKgositsile udlule emhlabeni ngomhlaka 3 Januwari eneminyaka engu-79 esibhedlela iMilpark eGoli, ngemuva kokulwa nokugula isikhashana.

Leave a Comment