USolwazi Kate Wells

USolwazi Kate Wells uneziqu ze-PhD in Social Anthropology azithola e-University of KwaZulu-Natal kanye ne-Master of Arts in Design ase-Middlesex University, e-London. Eminyakeni engu-18 edlule usebenze emkhakheni wokusebenza ngezandla emakhaya kanye nokufundiswa nge-HIV / AIDS, njengomcwaningi nasekuthuthukiseni umphakathi.

Amagalelo akhe kulesi sifundo aqala njengenselelo evela kozakwabo nomngani wakhe, uSolwazi Ian Sutherland, owagqugquzela uSolwazi Wells ukuthi asize ekwakheni isikhungo sokwenza kahle kwezobuciko nobuciko base-Afrika. Kungekudala ngemuva kukaJoe Thorpe, ngaleso sikhathi owayeyinhloko ye-African Art Centre naye wacela uKate ukuthi asize ekubhekaneni nezidingo zabasebenzi bendawo. Ngemuva kwalokho, ngokusebenzisa i-National Crafts Council wasungula izimakethe ezizosiza ukuthengisa kuzwelonke nakumazwe omhlaba, evumela abesifazane basemakhaya ukuthi bathole imali kubuciko babo.

Ukuzibandakanya kwakhe kukhule kakhulu lapho ecelwa ukuthi asize ngendawo yokusebenzela yezandla, uhlelo olwaluncikinciki ngezithiyo zolimi. Kodwa ngokushesha kwaqhamuka uhlobo lolimi lokukhuluma ngezandla kwaqala ukuxhumana.

Ngasekupheleni kweminyaka yama-1980, lapho i-HIV / AIDS yayingakabi isihloko sengxoxo evulekile, uKate wanikezwa uxhaso nge-Gender and Development Fund yoMkhandlu waseBrithani – ngombandela wokuthi lwalusetshenziselwa ezobuciko kanye nokufundiswa nge-HIV / AIDS. Waya kubantu ababalulekile ukusiza; futhi wathola usizo kodokotela, izangoma, izimbongi, abadansi nazo zonke izinhlobo zabantu ekuthuthukiseni imidlalo yeshashalazi. Lokhu bekuyisiqalo se-The Siyazama Project, isinyathelo somnyango wezokwakha wase-Durban University of Technology: Design Education for Sustainable Development. Yibo lobu budlelwano obusebenzisanayo obabusiza amandla amakhulu okukhula kwephrojekthi.

Onodoli abanobuhlalu abakhiqizwa yiSiyazama Project sebephenduke uphawu lokuqwashisa nge-HIV / AIDS ngentambo yabo eyingqayizivele ye-Siyazama HIV / AIDS. Le phrojekthi iboniswe emibonisweni eminingi, kokubili kuleli nakwamanye amazwe; futhi ichazwe njengephrojekthi esihambe ibanga elide!

Njengamanje, ngokubambisana ne-Swedish iqembu labaklami labesifazane elibizwa nge-FRONT, benza umsebenzi, okuhloswe ngawo izindawo zokuklama ezisezingeni eliphakeme zomhlaba jikelele. UKate ubambe iqhaza ekushicilelweni okuningi futhi ubhalile ngokubambisana neSiyazama: Art, Aids and Education in South Africa and Zulu Bead work.

Phakathi kweminye imiklomelo eminingi kanye nokuqokwa, uthole umklomelo womcwaningi ohamba phambili ovela e-DUT kanye nephrojekthi yomphakathi ephezulu e-My Africa. Yize uProf Wells manje esethathe umhlalaphansi, ukuzibandakanya kwakhe neSiyazama kusekude ukuphela, njengoba kukhulunywa ngenye incwadi ngisho nefilimu.

Leave a Comment