USolwazi DBZ Ntuli

UDuteronomi Bhekinkosi Zeblon (“DBZ”) Ntuli wazalelwa eGcotsheni, eShowe, ngomhlaka 8 Meyi 1940. Ngemuva kokusebenza iminyaka emithathu njengommemezeli / umhumushi / umkhiqizi wenkonzo yamaZulu ye-SABC, wajoyina abasebenzi base-UNISA emkhakheni wolimi umsizi wesiZulu, ku-Department of African Languages. UNtuli wathola iziqu ze-Masters ngo-1974 futhi wakhushulelwa esikhundleni sokuba ngumsizi omkhulu wobungcweti ngonyaka ofanayo futhi waba ngumsizi omkhulu wobuchwepheshe ngo-1977.

Ngo-1978, uNtuli waphothula iziqu zakhe ze-D Litt e-UNISA ngephepha elithi-The poetry of BW Vilakazi. Ngo-1979, waba nguprofesa kanye noprofesa wokuqala omnyama we-UNISA ngo-1982. Wayeyi-Head of the Sub-department of IsiZulu kusukela ngo-1992 kwaze kwaba uthatha umhlalaphansi ngo-1999. UNtuli wengamele abafundi abangu-11 be-MA futhi waba ngumgqugquzeli wabafundi abahlanu abenza izifundo zobudokotela.

Incwadi yakhe yokuqala, UBheka, inoveli, yashicilelwa eneminyaka engu-21 ubudala. UNtuli wahumushela izincwadi eziningi olimini lwesiZulu, kuhlanganisa ne-Nelson Mandela’s Long Walk to Freedom (Uhambo olude oluya enkululekweni).

USolwazi Ntuli wayeyilungu lomsunguli usasebenza ekomitini le-Usiba Writers ’Guild. UNtuli ungumbuyekezi ozimele, umhleli nomhumushi wezinkampani ezahlukahlukene zokushicilela.

Bibliography

 • 1962 –UBheka, Shuter and Shooter.
 • 1970- Ngiyoze Ngimthole, Educum.
 • 1978-The Poetry of B. W. Vilakazi.  Pretoria:  Van Schaik.
 • 1978- Uthingo lwenkosazana.  Johannesburg:  Educum Publishers.
 • 1980-Ugqozi, 1.  Pretoria:  Van Schaik.
 • 1985-Ngamafuphi: Izindaba Ezimfushane.  Pretoria:  De Jager-Haum Publishers.
 • 1987- Umtshingo.  Durban:  KwaZulu Booksellers.
 • 1988- Woza Nendlebe.  Pietermaritzburg:  Shuter and Shooter.
 • 1990- Isicamelo: Izindaba Ezimfushane.  Pietermaritzburg:  Reach Out Publishers.
 • 1991- Lalela-ke: Imidlalo yomsakazo.  Pretoria:  Out of Africa Publishers.
 • 1992- Indoni yamanzi – Induku.  Pietermaritzburg:  Shuter and Shooter.
 • 1994- Isibhakabhaka.  Pretoria:  Actua Press.
 • 1996- Amandl’Esam bane.  Durban:  Y Press.
 • 1997- Impilo engcono.  Pretoria:  Kagiso Publishers.
 • 1998- Yekantni Ulzuzenza.  Cape Town:  Kwela Books.
 • 2001- Izinyembezi zothando.  Pietermaritburg:  Shuter and Shooter.
 • 2002-Ugqozi olumaphiko.  Pietermaritzburg:  Shuter and Shooter.
 • 2002- Imibhalo ka-D.B.Z. Ntuli: Incwadi yokubonga. Pietermaritzburg:  Shuter and Shooter.
 • 2003- Amadlelo aluhlaza.  Pretoria:  Shuter and Shooter.
  2003- Amaseko. Heinemann Publishers (Pty) Ltd.
 • 2006- NginguSosobala Mbatha.  Pietermaritzburg:  Shuter and Shooter.

Leave a Comment