UPius Langa

Wazalelwa e-Bushbuckridge, eNingizimu Afrika ngomhlaka 25 Mashi 1939, uPius Nkonzo Langa, ongowesibili ezinganeni eziyisikhombisa kubazali bakhe, waqeda imfundo yakhe yamabanga aphakeme ngokwenza izifundo eNyuvesi ezimele wabe esethola iziqu ze-B Iuris ne-LL B (ngo-1973 nango-1976 ngokulandelana) ngokufunda ngeposi e-University of South Africa. Impilo yakhe yokusebenza yaqala ngonyaka ka-1957 embonini yamahembe; phakathi kuka-1960 kuze kube ngu-1977, wasebenza ezinhlakeni ezehlukene eMnyangweni Wezobulungiswa kusuka kutolika / isithunywa kuya kwimantshi. Wamukelwa njengoMmeli weNkantolo Ephakeme YaseNingizimu Afrika ngoJuni 1977, wasebenza e-Natal Bar futhi wathola isikhundla sokuba nguMeluleki Omkhulu ngoJanuwari 1994.

Ngenkathi iNkantolo Yomthethosisekelo yaseNingizimu Afrika isungulwa ngokufika kwesikhathi sombuso wobandlululo kanye nentando yeningi ngonyaka ka-1994, uLanga waqokwa kanye nabanye abayishumi njengamajaji okuqala eNkantolo entsha. Waba yiPhini likaMongameli wayo ngo-Agasti 1997 kwathi, ngoNovemba 2001, wathatha isikhundla sokuba yiPhini Lejaji Elikhulu laseNingizimu Afrika. Waqokwa njengeJaji Eliyinhloko ezweni kanye nenhloko yeNkantolo Yomthethosisekelo kusukela ngoJuni 2005. NjengeJaji Eliyinhloko, uLanga ungusihlalo weKhomishini Yemisebenzi Yobulungiswa futhi futhi engusihlalo wamanje weKhomishini Yezamajaji YaseNingizimu ne-Afrika, inkundla yabaHluleli Abakhulu eNingizimu ne-Afrika eseMpumalanga. Uyilungu le-Permanent Court of Arbitration.

ULanga ezijwayeza ukusebenza njengoMmeli kwakhombisa umzabalazo wokulwa nohlelo lobandlululo futhi namakhasimende akhe ngaleyo ndlela afaka phakathi abantu abaswele, izinhlangano zomphakathi ezahlukahlukene, izinyunyana zabasebenzi nabantu ababekwe amacala ezepolitiki nangaphansi komthetho wengcindezelo wezokuphepha wobandlululo.

Usebenze ekomidini eliphezulu le-Democratic Lawyers Association (DLA) futhi waba yilungu eliwumsunguli le-National Association of Democratic Lawyers (NADEL) futhi wasebenza njengoMongameli kusukela ngo-1988 kuya ku-1994. Uke wasebenza emabhodini nanjengomphathiswa wezikhungo ezahlukahlukene ezihlobene nomthetho, futhi wabamba iqhaza ekusungulweni kweSikhwama Sokuvikela Ezomthetho saseNingizimu Afrika (South African Legal Defence Fund, i-SALDEF). Usebenze njengoKhomishani weKhomishini Yamalungelo Esintu yangaphambi koMthethosisekelo (kamuva eyaziwa njengeKomidi Lamalungelo Abantu).

Njengomhlali waselokishini empilweni yakhe eqala yokusebenza, wayehlala ebandakanyeka emsebenzini womphakathi nasemizamweni yokwenza ngcono izinga lempilo emiphakathini eyakhelene naye. Usizile ukuhlela izinhlangano zomphakathi kanye nezinhlangano zabahlali futhi wanikeza umhlahlandlela kumakilabhu wentsha nawokungcebeleka.

Ngeminyaka yama-80’s nasekuqaleni kwawo-90, wayesebenza ezinhlakeni ze-United Democratic Front (UDF), wayebamba iqhaza emsebenzini we-Conference for a Democratic South Africa (CODESA) kanye nowangena esikhundleni sakhe, i-Multi-Party Negotiating Forum. Wayephinde abe yilungu leKomidi loMthethosisekelo le-African National Congress futhi wayeseqenjini labeluleki ngesikhathi se-Groote Schuur nasePitoli i “Talks-about-Talks”. Usebenze njengelungu lomsunguli weKomiti Le-Release Mandela (Natali) futhi ubeyilungu lamaKomidi Esifunda nawokuMukelwa kaZwelonke abunjelwe ukulungiselela nokusheshisa ukukhululwa kweziboshwa zepolitiki. Waqokwa eBhodini Lamaphoyisa ukuba asize ngoguquko Lwezemisebenzi Yamaphoyisa ngaphansi kwesivumelwano se-National Peace Accord, esasungulwa ukunqanda udlame olwalukhungethe izingxenye ezithile zeNingizimu Afrika eminyakeni yamashumi ayisishiyagalombili kanye nasekuqaleni kweminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye; ungusihlalo weKomidi Lezobuchwepheshe ukuthi libuyekeze futhi lilinganisele Umthetho Wezempilo, wasebenza njengelungu leKhomishini Ephenya Ngezidubedube Emajele futhi wayeyilungu leKhomishini Ephenya ngemisebenzi ethile ecashile ye-SADF.

Ngo-1998 waba ngusihlalo weKhomishini eyayizophenya ngokhetho lwaseLesotho egameni le-Southern African Development and Economic Community (SADC). Ngo-2000 waqokwa waba u-Commonwealth’s Special Envoy ukuba sisize ukubuyela kwe-Fiji Islands entandweni yeningi. Ubambe iqhaza emsebenzini wamakhomishini wokubuyekezwa komthethosisekelo e-Sri Lanka, e-Zimbabwe, e-Rwanda nase-Tanzania. Uhole ithimba le-International Bar Association eliya e-Cameroon, ngokwesicelo sikaHulumeni wase-Cameroon, ukuthi libuyekeze futhi lihlanganise uhlelo lwezwe lokwenza izinqubo zobugebengu. Uyilungu le-Judicial Integrity Group ebelibhekele ukuhlanganiswa kwe-Bangalore Principles for Judicial Ethics.Uye, eminyakeni edlule, wahlela futhi / noma wabamba iqhaza ezingqungqutheleni eziningi, izingqungquthela nemihlangano yokufundisa ngamalungelo abantu, ubulungiswa kanye neminye imithethosisekelo. futhi wethule izinkulumo ngezihloko ezahlukahlukene ezihlobene eNingizimu Afrika nasemazweni amaningi aphesheya.

ULanga waqokwa njengo-Honorary Professor we-Department Procedural and Clinical Law, e-University of Natal ngoJuni 1998 futhi usesebenze iminyaka eminingana njengo-Distinguished Visiting Professor e-Southern Methodist University, e-Dallas, eT-exas e-United States of America. WayenguShansela wase-University of Natal (1998 kuya ku-2004) nasee-Nelson Mandela Metropolitan Universitywake wasebenza umsebenzi ofanayo.

Uhlonishwe ngemiklomelo yokuqhubekisela phambili ubulungiswa namalungelo abantu yi-Black Lawyers Association, i-National Association of Democratic Lawyers kanye noMkhandlu Wezobulungiswa we-American National Bar Association. Wanikezwa Umklomelo Wezobulungiswa Wango-2004, ngokuhlanganyela noMphathi Wezobulungiswa WaseNingizimu Afrika wangaleso sikhathi, u-Justice Arthur Chaskalson, Peter Gruber Foundation e-United States of America futhi wathola umklomelo we-2006 Sydney ne-Felicia Kentridge Award for Service to Justice ngo-2006. Ngomhlaka 11 Mashi 2008 wahlonishwa ngomklomelo weThekwini Living Legends kanye namanye amaqhawe endawo asebenze kahle emikhakheni yawo. Ngomhlaka 22 Ephreli 2008, owabe enguMongameni wakuleli uMnumzane uThabo Mbeki, wamnika i-Order of the Supreme Counsellor of the Baobab: Gold. Uthathe umhlalaphansi ngo-2009 waqhubeka waba ngusihlalo weKhomishani Yenkululeko Yabezindaba, eyayibheka ukulawulwa kwezindaba zokuphrinta eNingizimu Afrika.

ULanga waklonyeliswa ngeziqu ze-Doctor of Laws, yi-University of Zululand, Western Cape, Cape Town, Unisa, Rhodes, Yale (USA) kanye ne-National University of Ireland kanye neziqu ze-Doctor of the Public Service, yi-North Eastern University, Boston, i-Massachussets, e-USA.

UPius Langa ushone eneminyaka engama-74 ubudala, esibhedlela iMilpark, eGoli. Wangeniswa esibhedlela isikhathi esingangenyanga ngenxa yokugula isikhathi eside.

Leave a Reply