UPaddy Meskin

UPaddy Meskin wazalelwa eNgilandi wathuthela KwaZulu-Natal ngo-1948. Ngesikhathi eneminyaka engu-18, wayesekhuthele ethempelini lakhe enza umsebenzi womphakathi ngokuzithandela. Ubeyilungu elikhuthele nelisebenza ngobuhlakani ebandleni lase-Bet David eThekwini iminyaka eminingi.

Isizwa ngamalungu omphakathi wamaJuda eThekwini, ikakhulukazi intsha, kanye nohla lwezikhwama ezisiza umphakathi nezinhlangano; UPaddy usungule ukufundiswa kwabafundi abamnyama abangaphezu kuka-4500 abamnyama abavela ezindaweni ezazincishwe amathuba ngokomnotho. Ubuye wabamba iqhaza ekwakheni izinhlelo zamalungelo abantu mayelana ne-Holocaust, kwa-Israyeli kanye nezinye izindaba ezihlobene ezazenziwa e-Jewish Club cishe iminyaka engama-25 okuhehe abafundi abangaphezu kuka-20 000, futhi imibukiso nezinhlelo zemfundo ezilandela lezi zingqikimba ziyiswe ezikoleni kulo lonke KwaZulu-Natali.

Paddy Meskin

WayenguMongameli we-World Conference on Religions for Peace (WCRP), South Africa, kanye ne-Honorary Life Vice-President of Temple David Durban. UPaddy ubuye abe yilungu lebhodi e-International Center of Non-violence eThekwini futhi eyisishoshovu sokubuyisana kwezenkolo futhi engamele i-Secretariat Council of Secretariat KwaZulu Natal. UMkhandlu usebenza noNdunankulu waseKZN ekulungiseni izinkinga zomphakathi ezifana nobuphofu, ukusweleka kwemisebenzi, ukusabalala kwe-HIV / AIDS, ukungabi namakhaya, imfundo engeyinhle nokutholakala kwamanzi ahlanzekile, kanye namazinga aphezulu obugebengu nodlame. Njengamanje ubambe iqhaza elibalulekile ekusunguleni amabutho ayisishiyagalombili azokwenza umsebenzi wangempela womkhandlu.

Wathola i-Mahatma Gandhi Satyagraha Award ngo-2011 “ngendima yakhe emphakathini ekuqhubekiseleni phambili imbangela yokuvumelana kwezenkolo nokuthula.” Lo mklomelo ubungaza izindinganiso eziqondisa uPaddy ekusebenzeleni kwakhe injongo yabampofu nabantulayo. UPaddy uthole lo mklomelo ehambisana no-Dalai Lama, owaphumelela umhlaba wonke kuMahatma Gandhi Award.

Njengamanje unguSihlalo / Co-Ordinator kwa-Religions for Peace – Global Women of Faith Network.

Leave a Comment