UNomvula wami

Iculo likaNathi Mankayi elithi Nomvula lashisa izikhotha ngonyaka we-2015, lamufakela udumo umninilo. Abadala nabancane bazithola nabo sebehlangene bebiza lo Nomvula owayekhalisa umfo kaMankayi.

Namanje kuwo lo ka-2018, baningi abasalithanda leliculo. Ekujuleni kwasemakhaya angaseMkomaas kwaThoyane, ngithole ithuba lokulalela abafundi baseSingela High School becula ngayo ingoma kaMankayi, kwavuka izikhathi zalowo nyaka owawubaluleke kakhulu kweyami impilo.

Awuke ulalele nanku umqopho.

Bazali bam, ndibizeleni uNomvula wam

Thethani naye, ithani imbi le ndawo enam

Bazali bam, ndibizeleni isithandwa sam

Yithani kuso, ithani imbi le ndawo enam

*Amagama aculwa abafundi.

Brief Overview

The above article contains a recorded voice clip of high school learners from Singela High School at Thoyane, a rural area south of Durban. The learners are performing the popular song, Nomvula, by Nathi Mankayi. The voice clip was provided by Mr. Thuthukani Mkhwanazi.

Leave a Comment