UNkombose NoSihlangusabayeni

Kwasukasukela!

Cosu…

Kwakukhona amantombazane amabili ayezalwa ndawonye, endala kwakunguNkombose encane kunguSihlangusabayeni. USihlangusabayeni wayethandwa kakhulu ngunina kanti uNkombose yena wayengathandwa. Umama wabo wayekhonze ukusebenza emasimini, njalo uma esezohamba wayeshiya eneke amabele ebaleni athi uNkombose akawagade angadliwa izinkukhu. Wayenza njengoba etsheliwe uNkombose.

Kuthe ngelinye ilanga waphinda waya ensimini washiya eneke amabele wathi uNkombose akawagade, nangempela wenza njengalokhu etsheliwe. Kuthe esahleli, wafika uBayeni wathi abaye kodlala.

Wathi uNkombose: “Umama uthe uzongibulala uma amabele akhe edliwe izinkukhu”.

Wathi uBayeni: “Angeke ziwadle izinkukhu njengoba zihamba kude aziwanakile.”

Nangempela wavuma uNkombose bahamba bayodlala. Zasala izinkukhu zawadla wonke amabele, wathi uyobheka uNkombose wafika engasekho. Wathi esabalisa wafika unina wagijima kuqala uBayeni waya kunina wathi umtshelile uNkombose ukuthi akayeke ukudlala kodwa yena waqhubeka. Wadinwa umama wamshaya uNkombose waze wafa wamthatha wayomphosa esizibeni. Kwathi ngakusasa uBayeni wavuka wayokha amanzi esizibeni lapho kwalahlwa khona uNkombose wafike wakha wabe esehluleka ukuzethwesa, waphinda wazama kodwa wahluleka wabe esehlala phansi.

Wayesethi, “Nkombose kaBaba, phuma ungethwese.”

Sanyakaza isiziba kwaphuma ikhanda kwalandela amahlombe wagcina esephumile uNkombose.

Wathi uNkombose:
“Uthi klengu klengu klengu sdwaba samatshitshi, awuboni ngabulawa,
Sdwaba samatshitshi, bangifakesizibeni, sdwaba samatshitshi,
Yathimamba mangidliwe, sdwaba samatshitshi,
Yathinhlwathi mangiyekwe, sdwaba samatshitshi,
Ngibinkosi yeziziba sdwaba samatshitshi.”

Waphuma uNkombose wamethwesa wathi angamtsheli unina. Wabuza unina ukuthi uthweswe ubani wathi uzithwesile. Waphinde wavuka nangakusasa umama wakhe wamlandela kancane wacasha ehlathini eduze nesiziba.

Wakhelela uBayeni wabe esenza njengayizolo ngempela waphuma uNkombose wamthwesa wathi esamthwesa waqhamuka unina wamthatha wagoduka naye. Zaphuma izinyoka zamlandela zidiniwe zifuna uNkombose. Wabuza unina ukuthi zifuna azinikeni njengoba zisindise uNkombose, zathi zifuna izinkomo ezimbili ezimhlophe qhwa ezingenabala. Nangempela wazinika zahamba nazo zaphindela esizibeni kwasuka ngalelolanga akaphindanga wamzonda uNkombose, baba umndeni othokozile.

Cosu cosu yaphela…

2 thoughts on “UNkombose NoSihlangusabayeni”

Leave a Comment