Umlando Wokuhlukana Kwabantu BakwaNzama noChamane

Sibe nengxoxo no Mama Nomusa Maphumulo ohlala endaweni yaseNanda eCongo, uzalwa intombi yakwa Nzama usixoxele ngokuhlukana kwesibongo sakwaNzama noChamani. Ezikhathi zakudala kwakuvamise ukuthi kube nempi yezigodi okwakwenzeka kuliwe ngoba kubangwa ubukhosi kanye nabantu. Naliphi inqadi laliba nezinsizwa ezikhethelwa impi ekuyothi mhla impi iyohlangana zikhishwe izinsizwa ukuyolwa. Izingane nomama babesala emakhaya bazilungisele ukucasha uma sihlulwa isigodi sabo. Uma kwenzekile impi bekubangwa amanqadi lelo nqadi elidluliwe lizobuyela ngakuleli nqadi eliphumelele.

Njenganoma yisiphi isibongo esikhathini sakudala kwakusetshenziswa esisodwa njengabo abantu bakwaNzama. Ekwathi ngezigemegeme ezithile kwaqhamuka nezinye njengoChamani esizokhuluma ngaye lapha. Isibongo sakwaChamani siphuma ngaphansi kukaNzama. Kudala isigodi sakwaNzama sasiphethwe amakhosi amabili ezindaweni ezisondelene noma esigodini esisodwa. Kwaba nempi esigodini sakwaNzama. Njengoba sisho isisho esithi akukaze kubuse izinkunzi ezimbili esibayeni esisodwa. Kufanele kube khona ededela enye esikhundleni.

Read more …

Leave a Reply