Ulwazi Programme selubuyile!

Ngemuva kwekhefu elide uhlelo lo-Ulwazi Programme selubuyile! Sizoqala ngokugxila kubantu – abanamakhono, abezemidlalo, abanakekeli, ososayensi, abaculi, abalweli benkululeko, abalingisi, osopolitiki – basemandulo/asebedlula emhlabeni abamanje/abasaphila ababambe iqhaza enhlalweni yeTheku nasezindaweni ezakhelene noMasipala weTheku. Nasi isikhumbuzo ngokwenziwa Ulwazi Programme nokuthi yini ongayilindela ezinyangeni naseminyakeni ezayo…

Ukusungulwa

Ulwazi Programme lwasungulwa ngonyaka ka-2008 eThekwini, KwaZulu-Natal, eNingizimu Afrika. Kwacatshangwa yilowo owayeyiNhloko Yezinhlelo Zolwazi, uBetsie Greyling. Yehlukile ngoba ingumsebenzi wokuqala walolu hlobo eNingizimu Afrika ukukhuthaza inqubomgomo yentando yeningi ekwakheni ngokubambisana ulwazi ngamasiko nangomlando wabantu abavela emiphakathini wendawo. ‘Abasebenzi’ abavela emiphakathini yasendaweni engaphansi kukaMasipala weTheku baqeqeshelwe ukusebenzisa ubuchwepheshe bedijithali yemidiya nezinkundla zewebhu. Bese bebhala – ngesiZulu nangeSingisi – ngezihloko zamasiko nezomlando eziphathelene nedolobha laseThekwini nezindawo ezingaphansi kukaMasipala weTheku. Ileso isizathu esenze iwebhusayithi ye-Ulwazi Programme ikhethe ukubhala ngezilimi zendawo.

Iphrojekthi Yeminyuziyemu Yomlando Wendawo

Ulwazi Programme njengamanje luqhuba iphrojekthi yomtapo wolwazi ne- Durban Local History Museums of eThekwini Municipality. Ngama-athikili ayisitayela sephephandaba, iphrojekthi ikhuluma:

  • Abantu
  • Izindawo
  • Ukuhla
  • Umlando
  • Umculo
  • Amasiko

Ulwazi Programme lunamarekhodi emikhakha eminingi yomlando namasiko endawo ebandakanya imilando yomlomo, imilando yomndeni, izici zamasiko ahlukile endaweni yaseThekwini kanye nengcebo yamasiko ahlobene nokudla, imicikilisho yokuhamba, imikhosi/imicimbi kanye nokugujwa kwayo. Iyabonakala, futhi iyasetshenziswa njengomthombo wolwazi obalulekile wezakhamuzi, njengenkundla yezingxoxo nokushintshana ngemibono.

Injongo

Ulwazi Programme lufeza indima ebalulekile ngokugcina nokwabelana ngolwazi lwendawo. Ulwazi oluningi oluthola kuwebhusayithi ye-Ulwazi luqoqwe eminyakeni edlule ngabasebenzi bethu bezinkundla ezirekhode imibono yabantu emiphakathini yabo kanye nokushintsha amasiko kuMasipala weTheku.

Inxenye yalama-athikili akwiwebhusayithi yethu abhalwe abasebenzi kodwa kwesinye isikhathi kuqoshwa amavidiyo. Lawa mavidiyo amafushane akwenza uqonde kancono ngomlando wabo bonke abantu namalungu aqavile emiphakathini weTheku. Vakashela i- Ulwazi YouTube channel ukubona amanye awo.

Hlala uxhumene nathi

Hlala wazi okwenzeka ku-Ulwazi Programme ngalamakhasi: