Ulozelina Umuthi Wogazi Wezinsizwa

Ugazi luyinto efiswa yiwo wonke umuntu kanti futhi lwenza izindlela zakho zikhanye uthandeke ebantwini osuke uhlangana nabo. Ngenxa yokungafani kwezinsuku, ngeke wama ngekhanda etsheni utshele izwe lonke ukuthi wena usuku nosuku uyazazi unogazi ingekho into oyisebenzisayo, ikakhulukazi uma uhlale uphakathi kwabantu. Thina njengabantu sinemimoya nezithunzi namandla athelelanayo okudala siguquguquke usuku nosuku. Lokhu kudalwa wukuthi esinye sezizathu singabantu sisebenzisa amakhambi esintu ukuze sibe yilento esifisa ukuba yiyo ngalesosikhathi uphakathi kwabantu.

Lapha sikhuluma ngesihlahla samasoka noma esisetshenziswa kakhulu ngabantu besilisa esiyinduku yokuqonywa nokuthandeka. Ulozilina isihlahla esiyikhambi logazi. Lesisihlahla senza umuntu athandeke kubantu besifazane. Lelikhambi lesintu eligxotshwa lihlanganiswe namakhambi amhlophe enza lelikhambi libe yikhambi eligcwele kahle nomsebenzi walo ungabi nasiphazamiso kulowo olisebenzisayo lalisetshenziswa nasemandulo. Lesisihlahla siyakwazi ukukhula endaweni enezinye izihlahla ingaziphazamisi kanti abanye abantu babiye ngazo ngoba zinakekeleka kalula uma ubiye ngazo. Kanti futhi nasendaweni lapho kunehlokozi khona uyakwazi ukusifica phakathi nezinye.

Okubalulekile ngokusetshenziswa kwalomuthi njengeminye imithi ukuthi ungaweqisi esikalini sawo. Into embi ngolozilina ukuthi uma uke wasebenzisa isikali esedlulele uyakuphendukela ungabe usayenza inhloso yawo kulowo muntu, abantu bakuzonde ube nesidina nebhadi kuthi noma kuhlangene izinsizwa ube ukudla kwenduku. Izinsizwa bezilisebenzisa lelikhambi ngezikhathi zokushela noma kuyiwa emgcagcweni noma ececeni njalonjalo. Kuthiwa umuntu osebenzisa lelikhambi noma engasashongo lutho ezintombini bezihlale zikhuluma ngaye noma yikuphi lapho zihlangana khona.

Uma kade kukhona intombi obuyeshela ilokhu ikhomba amaqguma ikhomba izihosha, waphalaza ngalomgeza gazi kahle nje, intombi yendawo ebiyaziwa ibikhophoza ikhophozile uma sewuphambi kwayo. Bekungadluli sikhathi esingakanani, uzwe sekuthiwa ucu luhlangene. Uma uwusebenzisa ngendlela eyeqile, wawuba nesinyama ezinsizweni bese zigcina sezingazwani nawe noma zingafuni ngisho nokukubona uma uqhamuka zisho ukukubulala ngenduku. Abanye bebethi uma beya kocula kakhulukazi izinsizwa zesicathamiya abafana bakacothoza, bebenza noma yini ukuba babe nogazi kumajaji azobe ebukela lowomqhudelwano. Ulozilina lona uma bewusebenzisile uma bezocothoza, bekukhuzwa kukhuziwe uma sezingena izinsizwa lapho esiteji. Zothi zisho umucu wazo wokuphuma, abantu sebemi ngezinyawo. Ziningi izinto abantu abazenzayo ukuze bathandeke emphakathini.

Mbusiswa Zuma

Leave a Comment