UKZN GRADUATION

Ukwetheswa kweziqu kwabafundi basesikhungweni semfundo ephakeme KwaZulu iUniversity of KwaZulu Natal obekwenza endaweni yaseWestville kudonse amehlo eNingizimu Afrika yonke. Lonke kwenziwe amavideo athwetshulwe khona kuleli hholo lase Westville abafundi besina, bebhikla ingoma abanye bedansa bekhombisa ukuthi bakuthakasele kanjani ukwetheswa kweziqu zabo. Phela kuzo khumbuleka nokuthi beku ngokokuqala kusuka kunyaka ka-2020 ukuthu umcimbi wokwethweswa kweziqu ubuyele kulokho owawukade uyikhona. Lokhu bekungenxa yokuvalwa kwezwe ngaphansi kwemthetho kahulumeni yeCovid-19. Kuzo zonke izinkundla zokuxhumana bekukhulunywa ngaso isikhungo sakwaZulu. Nokho ke imbono ibihlukene ngoba abakwezinye izifunda nakwezinye izikhungo ezingekho KwaZulu bebekhala ngokuthi kunendlela ethile yokuziphatha uma uthweswa iziqu. Kanti nabanye bethi aawukho umgomo othi uma weneme kumele uziphathe kanjani.

Singabenkosi Ngubane obevunule ethweswa iziqu

Ukwetheswa kweziqu kubafundi base UKZN kuthakaselwe ngendlela ephezulu kakhulu njengoba abanye bebevunule beconsa abanye befake nemvunulo yasemasontweni abo. Abaningi bakujabulele ukubona lenyuvesi ingabangqindi Amandla abafundi ngokuthi babayeke bagide baphinde babungaze ngendlela yesintu. Nasemsakazweni yesifunda bekudingidwa yona lena yokuthi vele lesikhungo sinabantu abaningi abasuka ezindaweni zasemakhaya abakholelwa kwisithu sethu. Bekusho nakho ukuthi imfundo akumele isishintshisi kwesikholelwa kukhona, kepha kumele ikuthuthukise. Kanti ke nase sikhungweni iUniversity of Zululand nakhona kubikwa okufanayo ukuthi abafundi bakhona nabo bebebhikla ingoma behlobe bebahle ngathi kuyobekwa inkosi bezothweswa iziqu. Lokhu kusho khona ukuthi amasiko kanye nezinseka zethu asizilahlile kepha sihamba nakho noma sikuziphi izindawo. Okuhle ukuthi nazo izikhungo zemfundo ziyakuvumela ukuthi sibuveze ubuthina ngokuthi sibhungaze ngendlela esifisa ngayo ukukhombisa ukwenama.

Brief overview

The return of live graduations has been received with jubilation at the University of KwaZulu-Natal. This follows a social media buzz about how unique and entertaining this year’s graduation has been. On the graduation day, the graduands sang songs and danced traditional dances. Graduation is normally a formal occasion with muted celebrations so the graduation this year added a bit of local flavour!