Ukusenga Ezimithiyo

Ukusenga ezimithiyo!

Iqiniso ilona esikhuliswa ngalo ebunganeni, ufundiswa ukukhuluma iqiniso ngaphambi kokuba uze uye ngisho esikoleni lesi, ukusenga ezimithiyo yinto engafuneki nhlobo, futhi ngisho izigwegwe bezoqondiswa ngomhlabampumzi uma udla uhubhu lukabhejane. Lelikhasi sikhuluma ngezifungo okwaziwa kahle ukuthi uma uzifungile kusho ukuthi ukhuluma iqiniso njengoba linjalo. Siphinde futhi sifake nezibonelo zezifungo lezo kanye nezincazelo zazo ngoba ukucikoza uma sibhunga yinto yethu thina maZulu.

 

Lingaduma lingithathe – Kusho ukuthi uma efungela amanga lingaduma limthathe izulu, lesi sifungo sicishe sifane nalesi esithi “Ungangibuza ungiphale ulimi”.

Lingawa licoshwe izinkukhu –  Lesi sifungo sisho ukuthi ngeke ukubone lokho noma ke nje ngeke kwenzeke lokho.

Dadewethu kababa – Lesi isifungo sensizwa, uma ifunga sezonakele izinto, isithi ngeke kwenzeke lokho. Ukuthi ‘dadewethu kababa’ nje kuchaza ukuthi leyonto ngeke nhlobo kwenzeke ukunokuthi leyonto yenzeke ingaphenduka yenze udadewabo unkosikazi impela. Kuligugu ezinsizweni ukufunga ngodadewabo ezibakhonzile noma asebeganile.

Ngifunga umami/abakhwekazi – Lokhu nakho kusho ukuthi ngeke yenzeke leyonto impela, umlungu engathunga isicucu asiqede.

Ngifunga isinini/ubabezala –  Lesi isifungo somama, besho khona ukuthi ngeke kwenzeke lokho, okunokuthi kwenzeke engeqa umcele wesokudla endlini kayisezala okungenziwa nhlobo ngokwesintu.

Ubaba avuke/Ubaba bheka – Ukulandula komuntu wesifazane la, esho ukuthi leyonto ayikaze yenzeke, lokhu kusho ukuthi angalala noyise ukunokuthi kwenzeke leyonto.

Ngiyihulule imfibinga – Imfibinga lena belu ubuhlalu obabuthandwa kakhulu yinkosi uMpande, okwakuthi uma zibuthwele noma zibuya ukuyobukha zingakhulunyiswa nhlobo.

Ngimfunge uCetshwayo – Lesi sifungo sasishiwo amabutho kakhulu, phela amabutho lawa ayifunga inkosi ayithandayo. Lesisifungo esokuqinisekisa, njengokuthi uma eya empini amabutho azi kahle ukuthi azoyinqoba ayesho kugcwale umlomo ukuthi “Ngimfunge uCetshwayo”.

 

Brief Overview

Sworn statements or oaths were and are still very much part of our tradition and culture, either to affirm or deny what has happened or what is assumed to have happened. Some of the sworn terms are used to rebel against or to determine the action after a certain event. This article highlights some of the sworn words that are used, the figurative meaning behind them, and also their intent. Some of the words also reveal the truthfulness of the person speaking.

Leave a Comment