Ukuqinisa umuzi

Njengoba sihlale sizwa ngokukhunkula nokuthakatha ngabadala, uma kuzokwakhiwa umuzi, kuyaye kuqiniswe isiza esibekiwe, siqiniswa inyanga belu. Ngaphambi kokuba kuqale ukwakhiwa, usokhaya unxusa inyanga izoqinisa isiza leso okuzokwakhiwa kuso, uza nayo sekuhlwile afike ayikhombise amagumbi omuzi, isibaya kanye nesango lokungena kulomkhaya, bese inyanga lena belu ifake izikhonkwane ibethela umuzi iwuqinisa. Inhloso yokubethela eyokuvikela umuzi kubathakathi, ukuvikela umuzi uma liduma kunomphezulu noma libaniza, imiga, imeqo kanye nemibhulelo njalonjalo, kahle kahle nje uma ubethela usuke uvikela umuzi wakho. Emva kokubethelwa kwesiza, siyaqala simbiwe, simbiwela ukuthi sikwazi ukuqonda khona kuzokwakhiwa kuso, izindlu zesiZulu zilandelaniswa ngononina bazo, ubukhulu bazo ngokwezigaba kanye nokubaluleka kwazo.

Njengoba sithi izindlu zakhiwa ngokwezigaba, indlu ebaluleke kakhulu kumnumzane ekanina, okuthi uma esaphila angene kuyo, kanti uma kuwukuthi akasekho unina lendlu yenziwa ixhiba. Emva kwalokho kulandela indlu kandlunkulu okuyilona khanda lomuzi, emva kwalokho kubekwe ezamakhosikazi. Emva kokwakhiwa kwezindlu kulandela ukwakhiwa kwesibaya njengoba imfuyo kuyisisekelo somuzi ophelele. Isibaya lesi enxulumeni sasakhiwa phakathi nomuzi bese sesekwa izindlu lezi ezakhiwe eceleni noma amaqhugwane ayakhiwe. Emva kokwakhiwa kwesibaya kulandela ukubiywa kwalomuzi, lokhu okwenza umuzi uhlonipheke futhi ube nesithunzi. Kepha ke njengoba sesiphila esikhathini samanje, akusalandelwa lendlela ebekwe la yokwakha, njengoba kokunye kuqala ngokubiywa indawo okuzokwakhiwa kuyo ngaphambi kokuthi kuqalwe kwakhiwe umkhaya. Emandulo kwakungalokothwa kwakhiwe umuzi ungabiyelwa, njengoba kukhona izilwane zasendle ezifana namabhubesi ezithanda inyama yenkomo.

Brief Overview

This article describes the process of using a traditional healer before starting to build a traditional homestead. The traditional healers uses herbs to protect the yard where the rooms will be built. The article also highlights the importance of fencing the homestead as well as building of a kraal for the livestock.

Leave a Comment