Ukuqeda Ubuhlobo Kubantu Abaganene

Esikhathini sakudala kwakuyihlazo ukuthi abantu abahlobene ngokwegazi babenobudlelwano bokuthandana kodwa uma kwenzekile abantu kwatholakala ukuthi sekwenzekile ngokwesiko lesiZulu kumele lobobuhlobo buqedwe, ukuze kwakheke kahle ubuhlobo obusha. Ngokwesintu lababantu kufanele bathathane njengabantu bandawonye, bahloniphane futhi bazisane njengomfowabo nodadewabo. Isihlobo sesibongo naso siyaqedwa noma lokhu kuthathwa njengechilo elingenakwenzeka.

Ubuhlobo
Isihlobo esiqedwayo yileso sabantu abahlobene ngalendlela, kwabanye ubuhlobo bugcina kokhokho kwabanye bugcina komkhulu. Intombi noma insizwa ayivumelekile ukuthi ithathe isihlobo sayo noma isihlobo sabazali bayo – lapha sikhuluma ngesibongo sakho uqobo, esakomalume wakho, esakomalume kamama, esakomalume kababa, esakomalume kagogo, nakomalume kamkhulu zonke lezizibongo uhlobene nazozonke akufanele ugane noma uganwe kuzo, noma kuyaye kuhluke ngomuzi nemithetho yawo.

Ukuqedwa kobuhlobo
Umkhwenyana othathe isihlobo sakhe wasiganisa ukhipha imbuzi. Kushiswa impepho emsamo kubikelwe abaphansi ukuthi kuyahanjwa kuyiwa kasibanibani (ekhaya lentombi) kuyoqedwa isihlobo ukuze namadlozi azi aphinde abaphelezele. Umkhwenyana uphelezelwa abantu bakubo kuyiwe kubokamakoti. Bafika kubokamakoti bangeniswe endlini nakhona kushiswe impepho kubikelwe amadlozi omuzi ukuthi nampa abakwasibanibani bazoqeda isihlobo. Iyahlatshwa imbuzi ihlinzwe ngokuhlanganyela abantu bakubo kamkhwenyana nakubokamakoti. Kukhishwe isisu, esiswini kunethumbu abadonsisana ngalo, bese iyosiwa inyama kuphanjaniswe izinhlangothi zembuzi, kudliwe inyama bese bebuyela emuva kuphele umcimbi.

By: Bongiwe Ndlovu

1 thought on “Ukuqeda Ubuhlobo Kubantu Abaganene”

Leave a Comment