Ukungenwa Komuntu Wesifazane Ngabasemzini

Ingeno into evamise ukwenzeka kakhulu ezindaweni zasemakhaya futhi wusiko olalwenziwa kudala. Kusaphila okhokho bethu kwakwiyinto abangayixwayi kakhulu njengoba sekwenziwa manje. Izinto eziningi ezingamasiko ethu abantu abadala babeyazi ukuthi yenziwelani yonke into noma umkhuba owawukhona wawuba nesizathu sakhona.

Umbuzo ofikayo ukuthi kwakubangelwa yini ukuthi uma umuntu ezale ingane angangeni kulowomuzi uma kungalotsholwanga? Futhi uma engenwa akabe esayizilela indoda yengeno uma kwenzeka ishona? Kuthiwa umuntu wesifazane wayengakwazi ukuzila uma esayintombi lapho ebeqome khona. Lapha siyela egameni lokuthi uma umuntu wesifazane ezale ingane kulowo muzi washona ubaba wengane akazili ngosiko lwakaZulu. Manje angangenwa kanjani ebekade engakaze alotsholwe. Umuntu ungenwa ngoba eselotsholiwe noma eseshadile. Futhi kwakuba nemigomo yokuthi uzila isikhathi esingakanani uma eshadile noma ebesayingoduso.

Uma lapho intombi beyithandile kodwa ibingaka lotsholwa imindeni iyakhuluma kahle uma kukhona insizwa kulowomuzi ekhona efuna ukuyilobola leyontombi. Kwakungabi ingeno lelo uma wayelobola kahle. Futhi uma eshona umuntu olobolile khona lapho yayizila izilela umyeni wayo. Kuphinde kube omakoti wengeno uma indoda yakhe ekuyiyona eza ngayo emzini ishona bese eyayizilela lezozinyanga zesivumelwano. Uma usungenwa emzini sebethi kumele ungaphumi egcekeni, uhlale lapho emzini njengonkosikazi wengeno kube sekuyenzeka ukuthi indoda ekungenile ishone. Ngokosiko lowo ongeniwe akahlali nhlobo etshalini ngisho ngabe uthanda kangakanani kodwa akuvumelekile. Kuthiwa akudingeki ngisho nokuthi alokhu ekhala kumele aphithizele enze imisebenzi yasekhaya njengomakotshana. Uma kade egane indoda enesithembu uyena olungisela umnakwabo ukudla nezinye izinto ezidingekayo.

Noma sekuyisikhathi sokuthi kugqokwa inzila umfazi wengeno akayigqoki ikakhulukazi uma kade egane ngokuphelele kulowomuzi wazilela nomyeni wakhe. Lona oseshonile bekungowokuthi kukhuliswa izingane nokuthi umakoti aqhubeke ahlale egcekeni. Yingakho nje kwakuthiwa umuntu wesifazane akazili kabili ungabe wangenwa noma waphinde wagana ngaphandle awukwazi ukuzila kabili awufaki ngisho encane esuke itshengisa ukuthi uzilile.

Yingakho futhi kwakuthiwa kumele uma engenwa umuntu kube umuntu osuke eganile uma nje izele ingane basuke bethandanela labo kuphela. Nokuthi kuqala uma ngizwa abantu babesatshiswa ukuthi uma ungamngeni unkosikazi kamfowenu uzokulanda emhlabeni asazi noma kuliqiniso noma amanga kodwa abanye bayakholelwa kulokho namanje. Nokuthi umakoti ungenwa umfowabo omdala hhayi omncane.

English Summary
This article looks at the rules of marrying a brother’s wife when he passes away. There are instances where some custom would allow a man to marry his brother’s girlfriend when she has children. It is important to note that only an older brother should marry his brother’s wife. But when he passes away the woman should not mourn for him because she has already mourned for her first partner. In case where there is polygamy, she should not sit down on a mattress with her co wife, she should continue with house chores and help her co wife with everything that she may need.

By: Nqobile Mdabe
Source: Makhosazane Mdabe

Leave a Comment