Ukulwisana Nokungelona Iqiniso

I-‘Albinism’ kungaba iyahlonishwayo noma iyasatshwa emiphakathini eminingi emhlabeni. Bancane abantu abamkela abane-albinism njengabo bonke abantu. ENingizimu Afrika abantu abathathwa njengabakhubazekile bavikelwe nguMthethosisekelo, namalungelo abo njengabasebenzi avikelwe yi Employment Equity Act. Ukuba khona kwalemithetho yikona okwenza abantu abafana nale 2015 eThekwini Living Legend, uBhekisisa Thabethe benze umsebenzi wabo. UThabethe naye one-albinism ungusihlalo we Albinism Society of South Africa, KwaZulu Natal (ASSA-KZN) aphinde abe sesigungwini se Skin Cancer Foundation of South Africa. Ngaphezulu kwalomsebenzi awenzayo uyafundisa e-UKZN futhi uyingxenye yethimba elicubungula ukufundiswa kweMaths nezobuchwepheshe (Technology) ezikoleni zalabo abayizimungulu. UThabethe ukholelwa ukuthi iNingizimu Afrika, okumanje ayinawo amakhono enele emkhakheni wezobuchwepheshe, ayifuni ukubhekisisa lamakhono ezikoleni zabakhubazekile.

Bhekisisa Thabethe
Bhekisisa Thabethe

Siyabonga kakhulu kuBhekisisa Thabethe ngokushintsha indlela abantu abacabanga ngayo kanye nokuthuthukisa imiphakathi yaseNingizimu Afrika.

Photograph courtesy of skincancerfoundation.org

Leave a Reply