Ukuhlonipha

Ukuhlonipha

Thina sizwe esinsundu sidume kakhulu ngokuhlonipha nokuzihlonipha abantu bezinhlanga zonke. Kuleli khasi ke nokho, sibhunga indaba yokuhlonipha kwabesifazane emendweni, ikakhulukazi ekubizeni amagama ezinto zesintu. Isintu sakithi sithi “Intomb’ ihlonipha nala engeyokwendela khona”, kubalulekile ukuhlonipha wonke umuntu, ikakhulukazi kuba lobokazi. Lana sizobala amagama kanye namagama okuhloniphisa lawo magama.

Inkomo                        –           Imata

Indoda                        –           Inyepha/ Injeza

Umfana                       –           Umchakisana

Ihhashi                        –           Igibelo

Ilanga                          –           Itshida

Umuzi                         –           Umkhaya

Umuntu                       –           Umenzo

Imali                            –           Insebenzo

Umoya                        –           Umhunguzo

Amanzi                        –           Amacubane

Umnyaka                     –           Umntwasa

Ukudla                        –           Ukumaya

Chitha                         –           Sakaza

Bumba                         –           Bodonga

Okubili                        –           Okunkwica

Ubisi                            –           Uchago

Imbuzi                         –           Intshitane

Inja                              –           Incanga

Inhliziyo                      –           Intshefane

Inyoni                          –           Intusa

Ihele                            –           Inuma

Inhlamvu                     –           Inunku

Ilisu                             –           Inu

Sonta                           –           Nwila

Landa                          –           Nxasa

Isithebe                       –           Isinyabelo

Ivila                             –           Inyakunya

Indlela                         –           Inyakunya

Izinkobe                      –           Izimpothulo

Hlakula                        –           Nyendeza

Iso                               –           Iqaphela

Umlenze                      –           Umsimamo

Ekuseni                       –           Ekuyabukeni

Unwele                        –           Usonto

Ithuthu                        –           Intunga

Vela                             –           Thuza

Intombi                       –           Intshiki/Intshikizane

Kuyanuka                    –           Kuyantshoha

Umlilo                         –           Umtubiso

Izinkuni                       –           Izintezo

Iva                               –           Ibangula

Umfazi                         –           Umnazi

Bhula                           –           Ncibula

Lawa ngamanye amagama ahlukile kodwa anencazelo eyodwa okuhloniphisa uma uwabiza, okubalulekile la ukuthi maningi amagama esintu okuhloniphisa kodwa ke sikhethe lawa ngenxa yolwazi olufushane esinalo ngawo.

Brief Overview

Word synonyms are used in all languages globally. But in the Zulu context, it differs as in some cases synonyms are used as a form of respect in speech conducted, especially by wedded wives to respect their in-laws. Here is the list of some of the words used and their synonyms.

 

Leave a Comment