Ukuhlola eMakethe

Ukukha amakhambi noma imithi yokwelapha kunzima futhi akusiwona umsebenzi kanoma ubani. Ingakho ke nawo engatholwa yonke indawo, amakhambi enezindawo lapho adayiswa khona. Okunye ke amanye amakhambi atholakala ehlanzeni kuphela awatholakali enkangala, amanye wona atholakala entshonalanga kuphela kepha lutho empumalanga. Lokhu ikhona okwenza amadolobha amaningi, amakhulu ezifundeni ezahlukene abenezindawo lapho okuthengisa khona amakhambi esintu. Lapho othola khona lonke uhlobo lwekhambi kubantu abahlukene abawathengisayo. KwaZulu Natal iTheku lihamba lodwa ngokudayisa amakhambi esintu. Ukudayisa amakhambi nokukwazi ukwelapha akufani nhlobo, kodwa ke okuhle ukuthi abagcini ngokudayisa amakhambi nabantu bephinde belashwe khona lapho.

Indawo yase Makethe edolobheni iTheku enye yezindawo ehlala igcwele abantu ngenxa yokuthi ziningi izinto ezitholakala khona. Alukho uhlobo lwekhambi ongeke uluthole khona. Lendawo okuthengwa kuyo kuphinde kudayiswe amakhambi phambilini beku yindawo ebiyaziwa ngakho lokho kuphela, konke lokho sekushintshile, usufica izinyanga nezangoma ezihlolela abantu khona lapha. Abantu abasagcini nje ngokuthenga amakhambi, kepha sebelashelwa khona kodwa kuya ngokuthi umuntu iluphi udaba akaze ngalo. Izangoma nezinyanga zinamagumbi lapho zixilonga ziphinde zihlenge khona abantu abasuke bedinga ukuxilongwa noma ukuhlolelwa. Lokhu kwenza kubelula ukuthi abantu bahlolelwe khona akekho umuntu ofuna ukuthi izinkinga zakhe zinekelwe izwe lonke.

Brief overview

The Durban market was previously known for only selling herbs for traditional medicine, but now that has changed. The places that specialized in selling herbs now caters for those that want to consult with traditional healers and the spiritual gifted. In this article we look at how beneficial this has been to both those that need to consult and also those that offer such services.

Leave a Reply