Ukubaza

Izigqiki Nezigubhuku

Isigqiki esokuhlala, isibhuku esokuqamela. Isigqiki lesi sakhiwa sibe namasondo okuma, lama sondo aba unxantathu ukuze sizimelele kahle, kanti ke isibhuku sona simise okwesiqamelo sesilungu. Imithi ebisetshenziswa ukwakha isigqiki nesibhuku kuba umgxamu, nomnyamathi. Kanti ke neminye imithi esetshenziswa ukubasa ezinye izinto emihle kuba umkhoba kanye nothathawe, umqalothi, isinene, umasethole kanye nebunda ukubala nje engatheni ngoba phela mningi.

Izingqoko

Izitsha zokudlela inyama zazibonakala ngombala. Kulezitsha kukhona ezincane zokudlela abanumnzane izibindi, kuphinde kube khona ezinkulu zokudlela ibandla esibayeni uma kuphakwa incoso umakuhlatshiwe. Ngaphakathi ugqoko lubazwa lube mhlophe luhlanzeke njengoba kumayelwa kulo inyama, okuthi ngaphandle lulotshwa kahle okuba yimifanekiso yezinto ezithile ukulihlobisa, emvakwalokho lushiswe ukuze luqine kahle. Ugqoko lolu luba nemilenze emine ukuze likwazi ukuma uma lubekwe phansi. Uma umbazi ebaza ugqoko usebenzisa izihlahla noma imithi emikhulu ukuze abaze, okubalwa umgxamu, umdoni kanye nomkhukhuboya.

Amathunga

Amathunga lawa abaluleke kabi njengoba kusengelwa kuwo nje, futhi ke ukulibaza yinto engelula neze, yingakho inabantu bayo. Uma kwakhiwa ithunga, kukhethwa isihlahla esingenawo umongo omkhulu, umkhukhuboya kanye nehluze kweminye emningi ekhona. Umuthi lo ubugawulwa uqede ufakwe emanzini izinyanga ezintathu ukuze uzongenwa amanzi kahle phakathi, kulandele ngokuthi libazwe emva kokukhishwa emanzini, emva kwalokho lifakwe emgodini ukuze lime ngendlela efanele. Emva kwalokho ligwedwe.

 

Brief Overview

Sculpting is not a modern thing, it dates back to earliest civilisations of humankind. This article details how the sculpting of Zulu traditional material was done and utilised for various necessities, mainly for food storage and also for milking and storing milk. The sculpted products were also used for traditional ceremonies and for meat storage and consumption.

Leave a Comment