Ukubaza II

Ukubaza lokhu kubaluleke kakhulu njengoba iningi lezinto esizisebenzisayo zakhiwe ngogodo emakhaya, okubalwa kukho izinkamba, izinqoko, izinkezo kanye nezigqiki nezibhuku njengoba sikuvezile ekhasini lokuqala lokubaza. Kuleli khasi siqhubeka la sigcine khona sihlanganisa ixhama.

Izinkezo, Izingxwembe namaPhini.

Lezi yizinto zasexhibeni, ezisetshenziswa uma kuphekwa, okubalwa ukugovuza ibhodwe noma ke ukumaya uma sekuqedwe ukupheka. Ukubaza lokhu kwenziwa ngisho abakhapheyana akunamncele ngokweminyaka, kepha ke okwakucotshelelwa kakhulu ukuthi lezinto kumele zihlanzeke ngendlela eyisimanga. Ukubazwa kwezinkezo lokhu akusetshenziswa noma isiphi isihlahla lesi, kepha kusetshenziswa imithi ekhethekile njengesibhubhu, umncaka, umnungumabele, inhloboshiyane kanye neminye imithi yesintu. Izinkezo zaba mnumzane bezibalula ngesisindo, zilolongwe kahle zaphinde zalotshwa kahle ukuze zibukeke.

Ukubumba

Ukubumba lokhu akukhethe bulili, kodwa ke ngokujwayelekile bekuba yinto yabesimame. Umtatsheni wobumba bekuba yindawo la okungadluli khona noma ubani, ngoba bekuthiwa ubumba bazolisuzela bese lidabuka izimfa, ngisho exhibeni la okubunjelwa khona bekungena umbumbi kuphela. Uma kubunjwa, ibunjwa leli likhishwa amatshe kuqala, libe lishiswa emlilweni, ngenkathi kubunjwa ukhamba lolo olubunjwayo lubekwa phezu kwenkatha. Kuqalwa ngesinqa salo ukhamba belu, bese kwenziwa imigongqolozi njengoba kusuke kwenziwa uma kubunjwa imbenge. Umbumbi lo uphatha isiphalo, athi angaqeda ukubumba mese eyaliyeka ukoma, bese eluphala ngaso isiphalo ukuze lungabi ugqinsi. Emva kwalokho ulithela ngamanzi, bese eligazinga ngembokodo ukuze lushelele kahle luphinde lubenyezele. Emva kwalokho liyambozwa ngeziphuku ukuze lungomi lushaywe umoya ngoba luyaqhuma uma kuke kwenzeka njalo.

 

Brief Overview

This article continues with the description of sculpting of Zulu material products for domestic purposes. The writer takes us into the making of such valuable products, as well as the rules and procedures to be followed during the making of the material discussed above.

Leave a Reply