Ukubaluleka kwamaholidi

Angabe asho ukuthini amaholidi kubantu esikhathini samanje? Phambilini isasasa nokugunjwa kwamaholidi eNingizimu Afrika bekusho lukhulu kepha izinto azisafani. Kulesi siqheshana sibheka kafushane indlela izinto sezishitshe ngayo kanye nokubaluleka kwamaholidi esikhathini samanje.

Ukugujwa kwamaholidi nesasasa lawo alisafani nakudala. Amaholidi anjenge Freedom Day, Worker’s Day, Youth Day ne Heritage Day ukubala ambalwa sikhule ebungazwa ngesasasa eliphezulu emphakathini nasezweni lonke. Kumabonakude nasemsakazweni kukhonjiswa kuphinde kukhulunywe ngokubaluleka kwalelosuku nangezinto ezenzeka emphakathini ehlukene ukulubungaza kepha lokhu sekuyakushabalala. Bheka nje ezinyangeni ezedlule kade kuwusuku lokugubha inkululeko (Freedom Day) ngo-Ephreli 27, kumabonakude (SABC) akuzange kubekhona lokhu kokuveza ukugunjwa kwalolusuku njengoba kwakwenziwa phambilini. Ukubungaza ndawonye komphathi sekuyivela kancane. Abantu abasha bavame ukubhala kwezokuxhumana (social media) kepha akusekho ukuzibandakanya ekubeni ixhenye yokugubha lamaholidi.

This image has an empty alt attribute; its file name is heritage-day-1.jpg

Usuku lokugubha amasiko (Heritage Day) phambilini lwaluveza ukwehlukana kwamasiko abantu baseNingizimu Afrika yonkana, lokhu ngokuhamba kweminyaka kushintshile njengoba kukhona akabungaza usiko lamasiko njenge Braai Day. KwaZulu Natali lolu suku lusathathwa njengeShaka Day ukuwusuku olusabungazwa kakhulu. Lokhu kuveza ngokusobala ukushintsha kwezikhathi nokungaboni ngasolinye njengesizwe esahlukene ngokwenkolo namasiko.

Ukwehla kwesasasa lokugunjwa kwamaholidi kuyinto engeyinhle futhi kumele ifakelwe izibuko ikakhulukazi kubantu abasha. Amaholidi akhona abalulekile ngoba asikhumbuza imvelaphi nomlando wabantu bakithi nezwe lethu ukuthi lisukaphi. Abezindaba okuyimisakazo kanye nomabonakude kumele behlezi bedlala indima yokugqugquzela ukubaluleka kwalamaholidi ngesikhathi sawo. Iholidi neholidi kungabi nje usuku lokungayi emsebenzini nasezikoleni kwabanye kepha kugujwe ukubaluleka kwalo nobumbano emphakathini yakithi.

Article Overview

What do public holidays mean nowadays? Before celebrating the significance of public holidays was a big deal in South Africa. But as the years have passed they are less and less celebrated among communities and especially by the youth of today.  For many years SABC used to broadcasts celebrations of holidays like Freedom Day and Youth Day for the whole day but this has changed as less is being televised. Are the holidays becoming less important? Or are we used to them and treat them as ordinary days?