Ugogo Wezinganekwane

Le ndaba ishicilelwe nguMike Msani.

 

Behleli bezungeze umlilo, bexoxa behleka belalele isalukazi saleli khaya lwakaMsani. Okuhlekisayo indlela abakhule ngayo labantu ababiza ngensimbi yesikole ukuthi basondele eduze komlilo ukuze bazizwele mathupha inganekwane kagogo. Phela uGogo wayenguthisha esikoleni samabanga aphezulu lapha endaweni yaseMthwalume, futhi nendlela ayezithanda ngayo izinganekwane wawungafunga ukuthi wayesemukhakheni okungesiwona hleze kwakumele adlale imidlalo yeshashalazi. Kwakuthi nanoma uma efuna usondele eduze kwakhe ukuze akushaye uma wonile, akusondeze ngayo inganekwane.

Sihlanganele ukuzobungaza usuku lwakhe lokuzalwa namuhla futhi nokuzojabulela uncibijane. Aqale asho athi:

Kwasuka sukele…” Amadoda amadala namakhosikazi alapha ekhaya avume asho athi “cosi”.

“Kwakukhona ugogo womlungu, umkhwenyana wakhe nesisebenzi sabo esibizwa ngokuthiwa uPhindafuthi. Babehamba ngebhanoyi bebuya phesheya kwezilwande e­Melika. Lahamba ibhanoyi lathi shuuuuuuuuuuu!

Lapho njengoba esho kanjalo nje esho umsindo webhanoyi sonke kumele sisukume sizunga zungenze umlilo senze sengathi singamabhanoyi futhi senze nanalomsindo walo.

Lafika esikhumulweni sezindiza eGoli. Bonke bagibela isitimela sebehamba beya emakhaya. Tshu tshuuuu!” Sonke sibe sesiba isitimela futhi, sizungeze umlilo senza umsindo walo. “Tshuuu tshuuuuuu,besho bezungeza abantu abadala laba kanye nezingane zabo futhi namakhosikazi abo. Sonke manje siyahleka kamnandi futhi ukuzwa izinganekwane zikagogo kanye nemiyalelo athi asiyenze.

Bafike ekhaya abelungu, cha babone ukuthi kukhona osele ngemumva, konje ngubani igama lakhe?”

Siphendule sihleka sithi, Phinda futhi!”

Asiphinde futhi uGogo.

 

OVERVIEW

This folklore story is based on a great-grandmother who loved izinganekwane and who used the occasion of her 90th birthday to share her stories. The article was submitted by Mike Msani.

Leave a Comment