UDokotela Nkosazana Dlamini Zuma

UNkosazana Dlamini-Zuma wazalwa ngomhlaka 27 kuJanuwari 1949 eMgungundlovu, engowokuqala ezinganeni eziyisishiyagalombili. Wazalwa ngesikhathi lapho abesifazane babengasebenzi eminye imisebenzi ngaphande kweyokusiza endlini. Kodwa-ke, noma kunjalo ekaze azibambezele.

UNkosazana Dlamini-Zuma uqede isikole samabanga aphezulu eManzimtoti Training College ngo-1967. Ngo-1971, waqala izifundo zakhe e-Zoology and Botany e-University of Zululand, lapho athola khona i-Bachelor’s Degree in Science (BSc). Wabe eseqala izifundo zakhe zobudokotela eNyuvesi yaseNatali. Ngesikhathi sokufunda kwakhe ekuqaleni kwawo-1970, uNkosazana Dlamini-Zuma waba yilungu elikhuthele lomshoshaphansi le-African National Congress (ngaleso sikhathi eyayivinjelwe). Ngaso leso sikhathi, wayebuye abe yilungu le-South African Students Organisation futhi wakhethwa njengephini likamongameli wayo ngonyaka we-1976. Ngawo lowo nyaka uNkosazana Dlamini-Zuma wabalekela ekudingisweni; waphothula izifundo zakhe zobudokotela e-University of Bristol ngo-1978.

Ubuye wasebenza njengodokotela eMbabane Government Hospital eSwazini, lapho ahlangana khona nowayengumyeni wakhe, owayenguMengameli we-ANC, u-Jacob Zuma. Ngo-1985 uDlamini-Zuma ubuyele e-United Kingdom ukuyophothula idiploma yezempilo yezingane evela e-Liverpool University’s School of Tropical Medicine. Ngemuva kokuthola iziqu zakhe, wasebenzela iKomidi Lezempilo Lesifunda le-ANC ngaphambi kokwamukela isikhundla sokuba ngumqondisi we-Health and Refugee Trust, okuyinhlangano engekho ngaphansi kukahulumeni waseBrithani.

UNkosazana Dlamini-Zuma uklonyeliswe ngeziqu ze-Doctor of Law degrees amanyuvesi omabili i-University of Natal (1995) kanye ne-University of Bristol (1996). Ngo-1999, wanikezwa i-Tobacco Free World Award yi-World Health Organisation (WHO). Ngo-2002, wanikezwa i-Tribute Achievers Award; i-Premium Award ku-NEPAD evela kwi-Tribute Magazine. Ngawo lowo nyaka, waphinde wahlonishwa nge-Grand Maitre de L’Orde National yase-Republic of Mali.

Ngo-2004, wanikezwa i-Stateswomen of the Year Award kwi-BBQ. Ngo-2013, wahlonishwa nge-Order of Luthuli Award in Gold ngomsebenzi wakhe wokuphila ovelele odala inkululeko yabantu baseNingizimu Afrika kanye nokuthuthukiswa nokuqiniswa kwentando yeningi yethu emzameni wokwakha impilo engcono yabantu bonke. Ngo-2007, uDlamini-Zuma wanikezwa isicoco sokuba nguSolwazi yisikhungo esiphambili semfundo e-Republic of Belarus, i-Belarusian State University ngokuhlonipha ubuhle bakhe obuhle kanye nezimfanelo ezivelele ekusebenzeni kwezwe lakhe nasekuqhubekiseni ukusebenzisana phakathi kwamazwe ahlukene kanye nobudlelwano ikakhulukazi phakathi kweNingizimu Afrika ne-Belarus ikakhulukazi.

Ngesikhathi sezingxoxo ze-Conference for a Democratic South Africa (CODESA) ngonyaka ka-1992, uNkosazana Dlamini-Zuma wayeyingxenye yeKomidi Eliluleka Ngobulili (Gender Advisory Committee). Ngemuva kokhetho lokuqala lwaseNingizimu Afrika olubandakanya wonke umuntu lwango-1994, waqokwa njengoNgqongqoshe Wezempilo kwikhabhinethi kaMongameli u-Nelson Mandela. Ngesikhathi esenguNgqongqoshe Wezempilo wahlukanisa uhlelo lwezempilo futhi wanikeza abantu abampofu ithuba lokuthola usizo lwezempilo lwamahhala. UNkosazana Dlamini-Zuma wethule umthethosivivinyo wokulawulwa kwemikhiqizo kagwayi ngo-1999, owawukwenza kube semthethweni ukuthi noma ngubani abheme ezindaweni zomphakathi.

Ngemuva kokhetho lukazwelonke lwango-1999, u-Nelson Mandela uthathe umhlalaphansi njengoMongameli futhi esikhundleni sakhe kwathathwa uThabo Mbeki. UMbeki uqoke uDlamini-Zuma njengoNgqongqoshe Wezangaphandle. Kule ndima, wayelwela ngenkuthalo inqubomgomo yezangaphandle yaseNingizimu Afrika eyayigxile ekukhuthazeni amalungelo abantu, ukuzinza, ukuthula, ukuthuthukiswa ngokuhlanganyela kanye nokuthuthuka kwaleli zwekazi. Kwakungesikhathi sokuphatha kwakhe njengoNgqongqoshe Wezangaphandle lapho ukuthula nokuzinza kutholakala khona e-Burundi nase-DRC, futhi kwaba ngesikhathi sakhe lapho i-African Union yethulwa khona ngonyaka we-2002.

Kwikhabhinethi kaZuma uNkosazana Dlamini-Zuma uke waba nguNgqongqoshe Wezasekhaya. Kulesi sikhundla, waletha ushintsho olukhulu emnyangweni, okwathi ngo-2011 wakwazi ukuthola ucwaningomabhuku olungenasici okokuqala ngqa eminyakeni eminingi.

Ngo-15 Julayi 2012, uDlamini-Zuma wakhethwa yiKhomishini Yobumbano Lwamazwe (African Union Commission) ase-Afrika njengoSihlalo wayo, okwamenza waba ngowesifazane wokuqala ukuhola le nhlangano (kubandakanya nowayengaphambi kwayo, i-Organisation of African Unity). Wangena esikhundleni ngo-15 Okthoba 2012. Lokhu kwaba impumelelo enkulu ngomqondo wokuthi ngokokuqala ngqa selokhu kwasungulwa i-Organisation for African Unity, eyaba yi-African Union, owesifazane, owaqokelwa kwisifunda esiseningizimu waphumelela okhethweni kulesi sikhundla esiphakeme.

Ubebambe isikhundla sokuba nguMongameli we-African National Congress ngo-2017, kepha wehlulwa nguCyril Ramaphosa engqungqutheleni kazwelonke yeminyaka engu-54 ye-African National Congress.

Njengamanje unguNgqongqoshe Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba ZoMdabu (Minister of Cooperative Governance and Traditional Affairs), uNgqongqoshe kuKhabhinethi YaseNingizimu Afrika obhekele uMnyango Wezokubusa Ngokubambisana kanye noMnyango Wezindaba Zomdabu.

1 thought on “UDokotela Nkosazana Dlamini Zuma”

Leave a Reply