UDokotela Isaac Sibusiso Kubeka

UDokotela Isaac Sibusiso Kubeka wahlonishwa ngezimpilo eziningi azithintayo nangokwakha imicabango yabantu okwathatha iminyaka engaphezu kwamashumi amane.

UDokotela Kubeka waqala umsebenzi wakhe wokufundisa ngo-1956 njengomsizi wothisha e-Loram Secondary School. Ngo-1961 uKubeka wayenguthishanhloko wase-Isibonelo, KwaShaka, eMenzi High Schools kanti kusukela ngo-1972 kuya ku-1988 eVukuzakhe High School. Uphinde wafundisa elitoho eNyuvesi yaseNatali.

UDokotela Kubeka wayebambe iqhaza elikhulu ezindabeni zomphakathi ezazisebenza ukuthuthukisa ezemfundo. Indima yakhe yobuholi eKomidini Laselokishini laseMlazi yaba negalelo elikhulu ekusungulweni kwe-Zululand University’s Umlazi Extramural Division kamuva okwaziwa ngokuthi yi-Durban-Umlazi Campus of Zululand. UKubeka uphinde wabamba iqhaza ekomidini leMfundo eMlazi, lapho agqugquzela ukusetshenziswa kweVukuzakhe High School njenge-Township’s Centre yezibalo nesayensi.

The pride of Umlazi | Witness

Emzamweni wokukhuthaza indawo elungele ukufunda, uDkt Kubeka usebenzise uhlelo lokugcina abafundi ezikoleni (zaselokishini) kusukela ngo-06: 30 ekuseni kuze kube ngu-17: 00 ntambama. Lowo mqondo wawungukuvuma ukuthi isimo sasekhaya sezingane eziningi zasemalokishini, futhi namanje, asihambisani nanoma yikuphi ukufundelwa kwasekhaya. Namuhla, izikole eziningi eziphumelele elokishini zinenqubomgomo efanayo ebekiwe.

UDkt Kubeka ubeneziqu ze-BA yesiZulu ne-History evela e-University of Fort Hare, BA (Hons) nase-MA degree (zombili ngesiZulu) evela e-University of Natal. Isihloko sencwadi yakhe ye-MA sithi Preliminary Survey of Zulu Dialects in Natal. Ngo-1997, i-University of Zululand yamnikeza iziqu ze-Doctor of Education ngeqhaza lakhe kwezemfundo. Udlule emhlabeni ngoNovemba 2010.

Leave a Comment