UDokotela Bhekisisa Thabethe

UBhekisisa Maxwell Thabethe wazalelwa eShowe ngo-1968, ngoFebhuwari 1. Wenza ibanga akhe aphansi eHabeni Bantu Combined (BC) School. Wabe eseqhubekela eFundakahle LP School. Imfundo yakhe yamabanga aphakeme wayifunda eMthethweni HP School lapho afike waba yi-scout boy. Ngalesi sikhathi, wenza kahle ngokucoceka nokumasha futhi waqokelwa ukuba ngumqeqeshi weMfundo Yesibili. Ube eseya oGwini Comprehensive School. Ngalesi sikhathi, ujoyine umculo we-gospel njengomculi futhi wasebenza namaqembu amaningi e-gospel eThekwini.

UThabethe une-NTC 5 evela eSwinton Road Technical, i-STD Teachers Diploma e-Indumiso College of Education, kanye neDiploma (Education Management Diploma) yasePretoria University. UMnu Thabethe ubuye abe neDiploma ye-Technology Education ayithole e-UKZN ne-BeD (Hons) ye-Education Management Law and Policy evela ePretoria University. Ubuye abe neBeD (Hons) kwiTechnology Education evela e-UKZN.

UBhekisisa Thabethe ungumpetha wamalungelo ezakhamuzi abaphila nokukhubazeka KwaZulu Natali. UnguSihlalo we-Albinism Society of South Africa KwaZulu-Natali (ASSA-KZN) futhi uhamba phambili emzabalazweni wokubona ukuhlanganiswa kwe-ASSA kumasipala nasezinhlakeni zikaHulumeni kanye nokuqaliswa kwezinqubomgomo zokulingana nokunikeza amandla abantu I-Albinism eKZN.

Thabethe also did a study that was endorsed by the MEC for the Department of Social Development (DSD) Weziwe Thusi that tackles teaching Technology and Mathematics within deaf schools. On this research, he underlined that UThabethe uphinde wenza ucwaningo olwamukelwa ngu-MEC for the Department of Social Development (DSD) uWeziwe Thusi olwa nokufundisa iTechnology neMathematics ezikoleni zabangezwa. Kulolu cwaningo, ugcizelele ukuthi “kuhlale kunesikhalo entandweni yethu yeningi ekhulayo yokuthi amakhono eTeknoloji eNingizimu Afrika ayantuleka, kepha kunabantu abangasetshenziswanga emiphakathini ekhubazekile. Umbono wami ngukuthi sidinga ukwenza ucwaningo kwabakhubazekile imiphakathi ukuze sikwazi ukuhlinzeka ukwesekwa kokwelashwa okuzothuthukisa ukuqonda okufanele kwezifundo zokungena kubantu abasengozini”.

UThabethe ubuye abe yilungu lebhodi le-Skin Cancer Foundation yaseNingizimu Afrika. Lesi sisekelo kuhloswe ngaso ukuqalisai-National Skin Cancer Screening Day olubanjwa ngoSepthemba minyaka yonke. Ukugqugquzela le micimbi namaphrojekthi adinga ikhono nokuqondisisa okukhethekile kusingathwa nguDokotela Thabethe nethimba lakhe e-KZN.

UThabethe okwamanje:

  • I-PA yoMbhishobhi e-Agape Fellowship;
  • Ukufundisa eMnyangweni Wezemfundo Yezobuchwepheshe e-UKZN.
  • Usihlalo we-Albinism Society of South Africa in KwaZulu Natal (ASSA-KZN).

Leave a Comment