Udlame kuMaskandi

Umculo wesintu muhle kakhulu, unomlayezo, uvusa usinga kanti futhi nabantu bawuthakasela kakhulu. Awugcini nje lapho usuvuse imizi emningi ngoba phela uwumsebenzi kanti ke futhi unemali eningi lokhu okwenza naba sebenza ngaphansi kwawo benothe. Akukho soka elingenasici nakuwo ke umculo kamaskandi lukhona unyawo lwedada phakathi. Sekubikwe kaningi ukudlula kwabalandeli kulomculo ngenxa yezimpi zakhona kumaskandi. Noma kungasiyona into yamanje lokhu kepha ichilo elingafuni ukuphela noma sekukhuzwe ngayo yonke indlela. Umculo wesintu vele uthathela kakhulu kwizinto zamasiko njengabo ubunsizwa. Emgangeleni kuyancwekwa kudlalwe izinduku kubonwe ukuthi ubani ingqwele ezishaya zonke emakhanda. Alikho iphutha ke uma ubunsizwa sebufakwa kumaskandi kuncwekwe nakhona. Inkinga iqala uma abalandeli sebenza ngalendlela abenza ngayo begcina sebelwa ngampela kanti amaciko wona asuke encweka ngengoma.

Udlame emculweni kamaskandi ilona eliwenza ugcine udeleleke kubantu kanti nabaxhasi bawushaye indiva bangafaki isandla ngalendlela amafaka ngayo isandla kwezinye izinhlaka zomculo. Kulemcimbi ebiba khona eThekwini bese kujwayelekile ukuthi kube khona udlame oludalwa ukuthi inkunzi ethile yomculo ihlabana nenye amalunda. Abalandeli balawo maqembu ahlukene agcine eselwa. Kuningi osekwenziwe ukuthi kunqandwe loluhlava kepha imzambo ibonakala ifana nezithukuthuku zencanga iphelela emoyeni. Njengoba sekuqala kuvuleka izinto ngemva kweLockdown, abalandeli banxuswa kakhulu ukuthi bazame ukuziphatha kahle emcimbini. Mningi kakhulu imcimbi kamaskandi ehlelwe edolobheni lase Thekwini njengayo Ingoma kaZwelonke. Nalapho abalandeli bayanxenxwa ukuthi bayeke udlame ngoba lubulala umculo wethu kanti futhi lulimaza ngisho wona amaciko ngoba agcina engasaqashwa ndawo ngoba kusatshwa indlela abalandeli abaziphatha ngayo.

Article Overview

In recent years maskandi events have been marred with unending violence due to the fans ckashing outside venues where events are hosted. This has made some sponsors withdraw their sponsorships to avoid association with violence which badly affects their brand image. This year the event organisers have been pleading with the fans to stop the violence during the events.