Ubuntu bakha isizwe

Kuye kuthiwe uma ufuna izinto zilunge zibambele wena mathupha. Ilokho kanye akwenzele uS’busiso Kheswa ngesikhathi ebona isimo esingamgculisi enkulisa ehambise umntwana wakhe.

Siyindlu emnyama sihlale sikhuthaza obaba ukuba babe amaqawe kepha isikhathi esiningi esikuvezi lokho uma sekwenzeka. Ngosuku lokuqala uKheswa ehambise umfana wakhe eLilliput Pre-Primary School eseGlenmore eduze neHoward College (UKZN) wabona indawo yokudlala ingahehi neze ukuthi umntwana angathakasela ukuba kuyo nsukuzonke. Buka ivideo ngezansi indlela okwakuyiyo ngaphambilini. Akabhekanga omunye umuntu ukuthi eze okuthize kepha ukhethe ukuzinikela yena enze lolushintsho afuna ukulibona.

Umfoka kaKheswa ube seshaya ephaketheni lakhe wathenga opende, waqasha abantu abazosebenza wacela nabangani bakhe ukuba balekelele. NgoLwesihlanu noMqibelo bebematasa belungisa indawo yakudlala izingane. Okushaya uxhwele ukuthi uKheswa ubone isimo esingagculisa wenza umehluko okungasizanga nje umfana wakhe kuphela kepha kuzuze nabanye abantwana. Isenzo sikaKheswa simshaye umxhwele uthishanhloko naye wabe esethenga utshani obendlalwayo (astro turf) njengoxhaso.

Uma kukhulunywa ngobuntu kusuke kushiwo into enje. Into enhle uyanconywa, kungahlezi kuvezwa okubi ngobaba besizwe sakithi. Kubalulekile ukuqhakambisa okuhle kwakhiwe isizwe esiphumelelayo ngokubambisana.

Article Overview

When the spirit of ubuntu and black excellency goes hand-in-hand, the outcome can be amazing. S’busiso Kheswa proved that when he took it upon himself to improve the children’s play area at his child’s school. This came after the first day when Kheswa went to drop off his son at the Pre-School but was not impressed by what he saw. He bought all the paint, got workers and his friend to help face-lift the kids play area, all that with his own money. The principal was moved by this and she bought astro turf to assist.

Leave a Reply