U-Ashwin Hirjee Trikamjee

Wazalwa ngomhlaka 29 Novemba 1944 ku-Grey Street, eThekwini. U-Ashwin Trikamjee ukhulele eThekwini futhi usezilolonge khona selokhu kwaphothulwa ama-athikili akhe usebenza no-Amin and Company. Ophothule iziqu e-UNISA, uMnu. Trikamjee uzilolongele njengomlingani we-Amin & Trikamjee kusuka ngo-1976 kuya ku-1993, lapho inkampani yakhe ihlangana ne-Garlicke and Bousfield lapho ayi-Executive Consultant khona njengamanje.

Ukuba nguMongameli wokuqala oMnyama we-Association of Law Societies of South Africa (ALS) kungumvuthwandaba womugqa omude ‘wokuqala’ kaTrikamjee. WayenguSihlalo wokuqala oMnyama we-Durban Legal Association futhi wasebenza njengelungu loMkhandlu we-Natal Law Society kusukela ngo-1984 kwaze kwaba ngu-1994 futhi waba nguMongameli wokuqala oMnyama weNhlangano kusukela ngo-1992 kuya ku-1994.

UTrikamjee wayebuye abambe iqhaza kwi-Black Conscious Movement, njengoSihlalo we-Natal Indian Congress (Durban Central) futhi kamuva waba nguMgcinimafa we-TECON (Theatre Council of Natal). Ezingeni lamazwe omhlaba, uTrikamjee uyilungu leKomidi Lamalungelo Abantu Lomhlaba Wonke, Iphini Likasihlalo Wenkomfa Yesifunda yase-Afrika ye-IBA futhi uyilungu loMkhandlu le-IBA.

Ashwin Trikamjee
Ashwin Trikamjee

Uphinde futhi abe nguSihlalo wekomidi eliqondisa izigwegwe i-Estate Agency Affairs Board KwaZulu-Natal, iKwaZulu-Natal Gambling Board, i-Bookmaker’s Control Committee, i-SABC Pension Fund, uSihlalo noMsunguli we-Fasic Investment Corporation, iPhini likaSihlalo we-Lion Match Limited noMqondisi we-Old Mutual Limited.

UTrikamjee futhi uyaziwa emibuthanweni yebhola likanobhutshuzwayo, ekubeni yilungu loMkhandlu elisebenze isikhathi eside eSouth African Soccer Federation, kusukela ngo-1973 kuya ku-1991. WayenguMongameli we-Federation Professional League kusuka ngo-1979 kuya ku-1991, futhi engusihlalo we-National Soccer League kusuka ngonyaka we-1992 kuya kowe-1994 futhi ngesikhathi esifanayo waba u-Vice-President we-SA Football Association. Wayephinde abe yilungu lebhodi lamazwe laleyo nhlangano futhi njengamanje uyilungu le-South African Football Association’s Appeal Board.

UTrikamjee usebenza ezinhlakeni ezahlukahlukene zenkolo namasiko emphakathini wama-Hindu futhi unguMongameli we-South Africa Hindu Maha Sabha futhi owayenguSihlalo we-National National Leaders Forum.

Leave a Comment