Thatha Isinqumo Ngempilo Yakho

Mina nabanye abafundi abavela emazweni ngamazwe, sembethe amafulegi amazwe ethu sihlezi eNtabeni ebizwa ngokuthi i-Chapada Diamantina eBrazil

Ngenxa yobubi obugcwele emhlabeni, sike sihlaselwe iminjunju yobuvaka nokubalisa uma kumele sithathe izinqumo ezibalulekile ngezimpilo zethu.

Kwesinye esikhathi silinda kuze kube umzuzu wokugcina ngaphambi kokuba sithathe izinqumo ngenxa yokwehlaselwea ukwesaba kokuthi hleze sizisole ngezinqumo zethu.

Lapha angikhulumi ngezinqumo eziwubudedengu kodwa ngikhuluma ngezinqumo ezibalulekile ezifana nokukhetha indima yokusebenza, ukukhetha isikole semfundo ephakeme, ukushintsha indawo yokuhlala, ukuthatha umsebenzi oqhelelene nasekhaya, kanye nokunye.

Isikhathi esiningi sizitshela ukuthi asikakokulungeli ukwenza ezinye izinqumo yize isikhathi sikhombisa okunye.

Nami ngangihlezi ngikulesi simo. Ngangihlezi nginokungabaza uma kumele ngithathe isinqumo esibalulekile ngempilo kodwa kwashintsha konke lokhu ngonyaka ka-2013, unyaka engangenza ngawo izifundo zami zikamatikuletsheni.

Ngangibhekene nensambatheka yesinqumo okwakumele ngisenze. Ngingazi ukuthi ngizofundelani uma sengiqede izifundo zami zikamatikuletsheni, kanti isikhathi sasesiphela sokuba ngikhethe.

Lesi sithombe sathwetshulwa eRio De Janeiro

Ngesibusiso soMdali, ngawo lowonyaka ngathola ithuba lokuba ngibe womunye wabafundi abakhethwa inhlangano enkulukazi yomhlaba, i-Rotary International, ukuba bamele le nhlangano emazweni aphesheya ngonyaka owawulandela lowo, u-2014. Mina ngakhethelwa izwe lase-Brazil.

Lesi sithombe sathwetshulwa ngethula inkulumo e-Itu, eBrazil lapho ngangihlala khona.

Yize leli kwakwiyithuba elaliyingqayizivele, kwakukhona ukuthuka okuncane.

Abangani nomndeni babesaba kakhulu. Into eyayibasabisa kakhulu kwakuwukuthi ngangisamncane, ngineminyaka engu-18 nje kuphela. Kwakumele ngiye ezweni lapho ngangingazi khona muntu, futhi kukhulunywa ulimi oluhlukile kanti nesimo sokuhlala sasingakasazi kahle. Kukona lokhu, amathuba engangizowathola ngempilo ayemahle.

Akubanga isinqumo esilula kodwa kwathatha ukuba ngizinqumele mina ukuthi sengilulungele uhambo yize kukhona abantu ababeseduze kwami ababekungabaza lokho.

Babengakufihli ukuthi yize bengejabulela ngethuba kodwa babenakho ukwesaba. Angizange ngivumele lokho ukuba kube nomthelela esinqumweni esasingaba nomthelela ekusaseni lami.

Ngokuvumela ukuthi ngikulungele lokho abantu abaningi ababecabanga ukuthi kangikakokulungeli, ngathola ukufunda ulimi olusha, ukwenza abangani abavela emazweni ngamazwe, ngahlangana neminye imindeni futhi ngathola izifundo ngempilo engingasoze ngazikhohlwa. Ngaphinde futhi ngathola ithuba lokuvakashela izindawo eziningi okubalwa kuzo i-Rio de Janeiro, i-Sao Paulo, i-Bahia kanye nezinye.

Kusukela kwesobunxele kuya kwesokudla: Brazilian, Mexican, South African, Brazilian, German

Okubalulekile kunakho konke engakuthola kwaba isikhathi engaba naso sokucabanga kahle ngendima engangifisa ukuthi impilo yami ibe nayo emhlabeni. Namhlanje, nginamathuba amaningi nolwazi empilweni ngenxa yesinqumo engasenza ngineminyaka engu-18 nje kuphela.

Kwesinye isikhathi kubukeka sengathi sizohluleka kodwa kungcono ukuzama wehluleke kunokuthi ungazami kwakona ngoba uyohlala uzibuza futhi ucabanga ngalawo mathuba okwenza owawayekela kanjalo nje empilweni.

Washaye indima amazwi azama ukukutshela ukuthi uzohluleka ngoba uma uloke uwanaka ungagcina suwakholwa lawomazwi.

 

_____________________________________________________________________________

There are events if life which challenge us to take decisions that could potentially change the direction of our lives forever. We are often scared to take these decisions, even if we know the growth potential that we can achieve through to the simple act of decisiveness. In the above article, written in IsiZulu, I encourage deciveness.

Leave a Comment