u-Zaynura Jehan Dolley, umAfrika

Esikhathini lapho uqhekeko nokucwasana ngokubuhlanga kusachemile, thina siqhakambisa ubuhle babantu bakithi obuvela ngokuhlukahlukana. Siqhakambisa nokuthi i-Afrika igcwele izinhlobonhlobo zabantu ababona nabo leli kuyikhaya labo, futhi bezimisele ukubona i-Afrika isimama. Ngike ngathola ithuba lokukhuluma noZaynura Dolley, ongichazele ngobu-Afrika bakhe, yize inkaba yokhokho bakhe iphesheya kolwandle. Nansi ingxoxo yami naye ngezansi, okukhulunywa yimi kubhalwe ngokugqamile: Ungazichaza njengomuntu onjani? … Read more