Amadoda neVaccination

Njengoba sifike sagalela nje lesifo sokahuvethe (Coronavirus/ COVID-19 ) mningi imbono futhi yehlukene eyokuthi silashwa kanjani nokuthi ikuphi kahle kahle okungasiza ukunqanda lesifo okukhalwa ngaso umhlaba wonke. Kanti njengoba sekukhona nohlobo lokugoma olubizwa nge-vaccination, kuningi kakhulu futhi ngalo ukwehlukana kwemibono ngoba okunye kuhambisana nezinkolo. Nakho ukungacaci kahle ukuthi imiphi imiphumela ngokujovela ukuvikela ukhuvethe njengoba phela … Read more