Amadoda neVaccination

Njengoba lufike lwagalela ukhuvethe (Coronavirus/ COVID-19 ) miningi imbono futhi yehlukene eyokuthi selashwa kanjani nokuthi ikuphi kahle kahle okungasiza ukunqanda lesifo okukhalwa ngaso umhlaba wonke. Kanti njengoba sekukhona nomgomo weCOVID-19, kuningi ukwehlukana kwemibono ngalomgomo ngoba okunye kuhambisana nezinkolelo zabantu. Abesilisa banokuwesaba lomgomo ngemuva kokuzwa ukuthi uqeda inzalo. Noma lungekho ucwaningo oselwenziwe lwaveza ngampela ukuthi lomjovo … Read more