Thula Bopela

Thula Bopela was born on the 2nd of January 1944. Thula Bopela is Chairman of the Council of the Organization PSIRA that regulates the private security industry in South Africa. As a young man in the early 1960s, Bopela sacrificed his boyhood dream of becoming a lawyer, to follow his duty as a Zulu man … Read more

UThula Bopela

UThula Bopela unguSihlalo woMkhandlu Wenhlangano i-PSIRA olawula imboni yezokuphepha ezimele eNingizimu Afrika. Ngesikhathi eseyinsizwa ekuqaleni kweminyaka yama-1960, uBopela wadela iphupho lakhe lobuntwana lokuba ngummeli, ukulandela umsebenzi wakhe njengendoda yamaZulu yokuba yiqhawe elilwa nobandlululo. Wajoyina umzabalazo wenkululeko, ezigabeni zoMkhonto weSizwe ngo-1963. Ngonyaka olandelayo wathunyelwa ukuqeqeshwa kwezempi e-Ukraine. Waqeqeshwa njengongoti wezikhali, lapho aphumelela khona phezulu ekilasini lakhe. … Read more