Umlando Wesibongo SakwaZwane

Abantu bakwaZwane babizwa ngokuthi ngamaNgwe, bangamaNtungwa-Ntuli futhi badabuka enhla ne-Afrika, eMangweni. Iningi labo litholakala eHlobane ngaseFilidi, eMthezi, eMnambithi, ezintabeni zoKhahlamba nakwezinye izingxenye zeKwaZulu Natal. UZwane uqhamuka ebukhosini bamaNgwe kwaqanjwa ngaye isibongo, kwathi ngokuhamba kwesikhathi kwabakhona nezinye izibongo eziphuma ngaphansi kwalobukhosi esingabala uCebekhulu. UZwane uzale uMungwe, uMungwe wazala uPhikelela, uPhikelela wazala uNsela (Ndabakansele) oyinkosana noVezi. UNsele … Read more

Umlando Nezithakazelo ZakwaMkhwanazi

Izithakazelo: Mkhwanazi Mashukumbela! Shamase! Veyane! Ndonga! Nkwaliyenkosi! Nina bakaNkanankana UNondela mzimba awunik; abafokazana Bunz’ elikhulu elagedl’ imihanga Layigedla eMabuzabuzane Nina bakaSkhalukhalweni lwabathakathi Abakude bobuya khona Nina bakaShiy’ osefile Nobunhloko! Umlando: Abantu bakwaKhwanazi babebizwa ngokuthi oMpukunyoni futhi lokho kwakuyiseMtubatuba. Bonke labantu abendlu eyodwa yakwaMkhwanazi esitholakala KwaDlangezwa ngasOngoye. Bafike kuleli likaMthaniya besuka eSwazini. Ngaphambi kokuba bafike eSazini, … Read more