Ukwethulwa kwe eThekwini Strategic Hub

Umkhandlu wedolobha weTheku wethula uhlelo olubizwa ngokuthi yi-eThekwini Strategic Hub okuzoba ikhaya lomthombo wolwazi lwesayensi. Lizophinde lusifake endleleni ekuthatheni izinqumo ezinqala kanti futhi bananye abayingxenye yaloluhlelo bazoba nalo izwi ekusebenzeni kwalo, ekuthatheni izinqumo ezijulile ezithinta izinto eziningi ezahlukahlukene ezizothuthukisa izimpilo zabantu. IStrategic Hub kulemInyaka eyedlule ibiqoqa ulwazi ngokwenza ucwaningo oluhlukene, lolucwaningo lwabe selucubungulwa lwaphinde lwenzelwa … Read more