USolwazi Philda Nomusa Nzimande

USolwazi Philda Nomusa Nzimande (ozalwa uNdlovu) uzalelwe eNtukuso e-Camperdown, KwaZulu-Natal, lapho athola khona imfundo yamabanga aphansi. Ngo-1961 waqeqeshelwa ukuba ngumhlengikazi jikelele nanjengombelethisi ngo-1963 esibhedlela i-McCord, eThekwini. Eminyakeni eyishumi nantathu kamuva, ngo-1976, uNomsa Nzimande wasungula ikolishi labahlengikazi. Waqhubekisela phambili izifundo zakhe emkhakheni wesayensi yobuhlengikazi futhi wathola iziqu ezinhlanu, kubalwa neziqu zokuqala ze-Masters ezanikezwa umhlengikazi omnyama waseNingizimu … Read more