USolwazi Kate Wells

USolwazi Kate Wells uneziqu ze-PhD in Social Anthropology azithola e-University of KwaZulu-Natal kanye ne-Master of Arts in Design ase-Middlesex University, e-London. Eminyakeni engu-18 edlule usebenze emkhakheni wokusebenza ngezandla emakhaya kanye nokufundiswa nge-HIV / AIDS, njengomcwaningi nasekuthuthukiseni umphakathi. Amagalelo akhe kulesi sifundo aqala njengenselelo evela kozakwabo nomngani wakhe, uSolwazi Ian Sutherland, owagqugquzela uSolwazi Wells ukuthi asize … Read more