Neil Tovey

Although Tovey was born in Pretoria on the 2nd July 1962, Durban is where he grew up. He matriculated from Northlands Boys High School (now Northwood) in 1979, achieving Natal provincial colours in cricket, hockey, football, softball and baseball, and with the view to joining the medical profession. But things changed. His first love – … Read more

UNeil Tovey

Yize uTovey azalelwa ePitoli ngomhlaka 2 kuJulayi 1962, iTheku kulapho akhulela khona. Ufunde umatikuletsheni e-Northlands Boys ‘High School (manje eyi-Northwood) ngo-1979, wazuza i-colours yesifundazwe saseNatali kwikhilikithi, i-hockey, ibhola likanobhutshuzwayo, i-softball ne-baseball, futhi ngenhloso yokufundela ubudokotela. Kodwa izinto zashintsha. Uthando lwakhe lokuqala – lwebhola likanobhutshuzwayo – kwaba wubizo futhi ngezifundo ezimbalwa ezivela kubafowabo uMark owayesevele engumdlali … Read more