Kunzima emhlabeni

Lo myalezo ungowakho wena mzali ovuka zinsuku zonke, uyosebenza. Lalela wena ozama ukwakhela imbewu yakho ikusasa eliqhakazile uyazeka futhi uyobonakala kubantwana bakho. Izithukuthuku zakho zingefaniswe neze njengesenzo sokuthela amanzi emhlane wedada. Qhuba indlela osuyiqalile, yiba isibonelo esihle phambi kwabantwana bakho. Kungabonakala sengathi konke kumi ndawonye, kodwa ungadikibali umdlandla, isikhathi siyahamba kanti nembewu iyakhula. Funda esimweni … Read more