Umongameli Ramaphosa wamukela ubukhosi buka Misuzulu

Umongameli wakuleli uMnumnzane Cyril Ramaphosa uveze ukuthi uyakwamukela futhi uyakweseka ukubekwa kweSilo esisha sakwaZulu iNkosi uMusizulu njengomholi osemthethweni wasifunda. Ngomhlaka 16 Mashi 2022 ngokomthetho sisekelo wakulelizwe “Section 8(3)(a) and (b) of the Traditional and Khoi-San Leadership Act, 2019” uMnumzane Ramaphosa wamukele ukuhlala esihlalweni sobukhosi kuka Misuzulu Sinqobile Zulu njenge Nkosi yaMaZulu. Lokhu kulandela emva kokuba … Read more

Inkunzi isematholeni

Kugcine kufikile ezindlebeni zeSilo ukukhala kwabantu ngodaba lokuthi kube khona izinhlelo ezibhekana nentsha yesilisa esencane ezizoyidodisa ngendlela yokuphila. ISilo uMisuzulu kanye nomama wasendlunkulu babike ukuthi sekuzobakhona uhlelo abeza nalo okuhlelwe ngalo ukuthi likhulise abafana ngokubafundisa ngendlela yokuziphatha, izigaba zempilo kanye nokuthi banikwe izihlabo eziyinkombandlela zokuthi kumele bekhule babe amadoda anjani. Into ejabulisa kakhulu ngaleligxathu elithathwe … Read more