Ubuntu bakha isizwe

Kuye kuthiwe uma ufuna izinto zilunge zibambele wena mathupha. Ilokho kanye akwenzele uS’busiso Kheswa ngesikhathi ebona isimo esingamgculisi enkulisa ehambise umntwana wakhe. Siyindlu emnyama sihlale sikhuthaza obaba ukuba babe amaqawe kepha isikhathi esiningi esikuvezi lokho uma sekwenzeka. Ngosuku lokuqala uKheswa ehambise umfana wakhe eLilliput Pre-Primary School eseGlenmore eduze neHoward College (UKZN) wabona indawo yokudlala ingahehi … Read more