Ihubo lakwaLanga

Thina sizwe sakwaLanga njengayo yonke imizi yamaZulu noma yesiZulu sinamahubo asekhaya. Amahubo lawa ahutshwa uma kukhona umgido wesintu okhona noma imicimbi yasekhaya ekhona. Noma nginganalo ulwazi kahle ukuthi amahubo emizi aqanjwa kanjani noma kwenzeke ziphi izigameko, kodwa nginalo ulwazi olugcwele lokuthi yonke imizi yesizwe sikaPhunga noMageba sinawo amahubo asekhaya abacikoza ngawo uma kukhona udwendwe noma … Read more