Thatha Isinqumo Ngempilo Yakho

Ngenxa yobubi obugcwele emhlabeni, sike sihlaselwe iminjunju yobuvaka nokubalisa uma kumele sithathe izinqumo ezibalulekile ngezimpilo zethu. Kwesinye esikhathi silinda kuze kube umzuzu wokugcina ngaphambi kokuba sithathe izinqumo ngenxa yokwehlaselwea ukwesaba kokuthi hleze sizisole ngezinqumo zethu. Lapha angikhulumi ngezinqumo eziwubudedengu kodwa ngikhuluma ngezinqumo ezibalulekile ezifana nokukhetha indima yokusebenza, ukukhetha isikole semfundo ephakeme, ukushintsha indawo yokuhlala, ukuthatha … Read more