Tag Archives | inhlonipho

Inhlonipho II

Ekhasini lokuqala sindlelele ngendaba yenhlonipho nokuthi akugcini nje ebantwini kuphela, kepha isandla senhlonipho sedlulela ngisho ezilwaneni kanye nasekhaya uqobo. Kulelikhasi ke siyanaba, sithi ukugxamalaza kancane ngendaba yenhlonipho njengoba sidlulela ekuhlonipheni igceke kanye nothango lomuzi njengoba ekuqaleni sigxile esibayeni semfuyo. Igceke Njengoba sisho nje ukuthi umuzi uyahlonishwa, amanzi awasakazwa nhlobo egcekeni phambi kwezindlu njengoba lokhu kuthiwa […]

Continue Reading

Inhlonipho

Thina sizwe sikaPhunga noMageba sidume ngezinto eziningi, okubalwa kuzo ukuzigqaja ngamasiko nezinkolelo zethu, kanti ke nenhlonipho iyona futhi esaziwa ngayo kakhulu kusuke ebuncaneni bethu. Ukuhlonipha kwethu ke akugcine ekuhlonipheni abantu, noma ke nezilwane kuphela kepha sihlonipha ngisho nemvelo kanye nemizi esihlala kuyo nayo. Kulelikhasa senaba ngendaba yokuhlonishwa komuzi wesintu, okuhlanganisa nesibaya kanye negceke ukubalula okumbalwa. […]

Continue Reading